Korstmossen op de heide

De Wet Natuurbescherming is een samenvoeging van de 3 bestaande wetten: Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met slechts 1 wet en minder regels wordt het overzichtelijker om de wet toe te passen. Bevoegdheden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving die tot de invoering van de Wet natuurbescherming nog bij het rijk lagen, zijn overgedragen aan de provincie.

Decentralisatie natuurbeleid

Door het decentraliseren van het natuurbeleid en overdracht van bijbehorende bevoegdheden kan de provincie meer regie nemen op het versterken van de natuur in de regio. Goed natuurbeleid zorgt voor het behouden, ontwikkelen en verbinden van de natuur maar maakt ook economische ontwikkeling mogelijk. Als het goed gaat met de Brabantse natuur is dat gunstig voor het vestigingsklimaat, welzijn & gezondheid en andere economische factoren, zoals recreatie. Lees meer over het  natuurbeleid van de provincie in de nota Brabant: Uitnodigend Groen (BrUG)

Verordening natuurbescherming

De provinciale regels voor natuurbescherming zijn samengebracht in de:

Deze verordening vervangt de voormalige Verordening Stikstof en Natura 200 van 2013. De nieuwe verordening gaat over de bescherming van Natura 2000-gebieden, dieren en bos (of andere houtopstanden). Daarnaast stelt de verordening regels aan de Faunabeheereenheid, het Faunabeheerplan en wildbeheereenheden. Lees meer hierover in: Verordening natuurbescherming

Zie ook