Schema mestscheiding

Om in 2020 een agrofoodsector te realiseren die produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier, streeft de provincie ernaar om:

 • op korte termijn het mestprobleem aan te pakken
 • op lange termijn innovatieve en duurzame manieren van mestverwerking te vinden

Mestbewerking en verwerking van mest

Per 1 januari 2014 is landelijk een mestverwerkingsplicht. Lees hierover meer in het Factsheet Mest. In de Verordening ruimte Noord-Brabant zijn regels opgenomen over mest, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen mestbewerking en mestverwerking. Mestbewerking is het gebruiken van technieken om de aard, samenstelling en hoedanigheid van mest te wijzigen. Mestvergisting is een vorm van mestbewerking die gas of elektriciteit oplevert. Mestverwerken is het bewerken van mest voor de export. Dat kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door het drogen tot mestkorrels of het te verbranden. Mestbewerkingsbedrijven en -installaties bij veehouderijen vallen via de Verordening Ruimte onder het provinciale beleid. Nieuwe bedrijven en installaties moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo moet de dialoog met de omgeving worden aangegaan, moet voldaan worden aan de eisen van de omgevingsvergunning en moet voldaan worden aan andere eisen voor geur- en geluidoverlast. Ook zorg voor een goede leefomgeving en volksgezondheid vormen onderdeel van het vergunningverleningsproces.

Zie ook:

het landelijke mestbeleid 

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Veelgestelde vragen (3)

Open Links Sluit Links
 • 1. Maakt de Verordening ruimte 2014 onderscheid tussen mestbe- en mestverwerking?

  Vraag

  Maakt de Verordening ruimte 2014 onderscheid tussen mestbe- en mestverwerking?

  Antwoord

  Nee. De Verordening ruimte 2014 maakt daar geen onderscheid in en hanteert één begrip: mestbewerking.

 • 2. Is mestbewerking als niet-agrarische activiteit toegestaan in de groenblauwe mantel?

  Vraag

  Is mestbewerking als niet-agrarische activiteit toegestaan in de groenblauwe mantel?

  Antwoord

  Mestbewerking in de groenblauwe mantel is niet toegestaan. Wij verwijzen in dit geval naar de regels in artikel 6.10 van de Verordening ruimte 2014 waarin nadrukkelijk een kader is opgenomen voor niet-agrarische functies. Hierin is bepaald dat het toelaten van deze functies slechts is toegestaan tot een maximum van 5000 m2 en alleen indien dit milieucategorie 1 of 2 bedrijven betreft. Mestbewerking is op grond van dit artikel reeds uitgesloten en vraagt daarom geen aparte regels in de Verordening ruimte 2014.

 • 3. Mag een agrarisch bedrijf, zonder wijziging van bestemmingsplan, naast eigen mestbewerking, mest bewerken voor derden

  Vraag

  Mag een agrarisch bedrijf, zonder wijziging van het geldende bestemmingsplan, naast de mestbewerking voor het eigen bedrijf, mest bewerken voor derden?

  Antwoord

  Nee. Nu de mestactiviteit wordt uitgebreid ten behoeve van derden, past dit niet binnen de vigerende bestemming en/of de rechtstreeks werkende regels van de Verordening ruimte 2014. Het betreft dan de vestiging van een niet-agrarische functie die aan de regels van artikel 7.12 van de Verordening ruimte 2014 is onderworpen. Er is dus een planologisch besluit nodig om dat mogelijk te maken.