Stal in aanbouw

De provincie heeft tijdens de inventarisatiefase van het stalderingsloket informatie verzameld en vragen geïnventariseerd. Op basis daarvan heeft de provincie zich beraden over de uitwerking van de stalderingssystematiek.

De provincie streeft ernaar om het stalderingsloket vanaf eind oktober open te stellen voor verzoeken om een ‘stalderingsbewijs’. Dit bewijs hebben ondernemers nodig om hun vergunningaanvraag voor uitbreiding van hun hokdierenbedrijf compleet te maken. De provincie heeft op 19 september 2017 besloten dat het uitgangspunt is dat ruimte wordt gelaten aan de markt om stalderingsmeters uit te wisselen tussen stoppende en uitbreidende bedrijven. Hiermee wordt op korte termijn uitwerking gegeven aan de hoofddoelstelling van stalderen, nl. het tegengaan van verdere regionale concentratie van de veestapel in Brabant.

Wat doet het stalderingsloket?

Het stalderingsloket is de enige plek waar veehouders die het staloppervlak hokdierverblijf willen uitbreiden een stalderingsbewijs kunnen verkrijgen. Het stalderingsloket houdt de administratie bij van zowel de sloop/herbestemming als (aanvraag voor) uitbreiding van vierkante meters. De medewerkers van dit loket beoordelen de verzoeken en dragen zorg voor de uitgifte van het stalderingsbewijs. Voor de administratie, beoordeling en uitgifte wordt nog een reglement opgesteld en door de provincie vastgesteld.

Neem contact op met het stalderingsloket

Agrarisch ondernemers kunnen bij het stalderingsloket terecht met vragen over stalderen. U komt met de medewerkers in contact via het contactformulier Vanaf eind oktober kunt u bij het stalderingsloket terecht om een stalderingsbewijs aan te vragen.

Hoe werkt staldering?

 • de bouw of ingebruikname van een dierenverblijf (stal) in een stalderingsgebied is uitsluitend toegestaan als er elders in dezelfde regio iets meer staloppervlak (110%) verdwijnt door sloop of herbestemming (stalderen)
 • de te stalderen stallen moeten gedurende 3 jaar voorafgaand aan de introductie van staldering (op 17 maart 2017), bedrijfsmatig in gebruik zijn geweest conform een geldige vergunning
 • bij het aanvragen van een vergunning voor het oprichten of in gebruik nemen van een stal moet de te stalderen stal daadwerkelijk gesloopt zijn of een nieuwe bestemming hebben
 • staldering geldt voor alle stallen, behalve voor melkrundvee, schapen en nertsen
 • staldering mag tussen stallen uit verschilde sectoren plaatsvinden (varkensstallen, pluimveestallen, etc.)
 • staldering geldt alleen in de 6 stalderingsgebieden. Bekijk de stalderingsgebieden op de kaart   

 Lees de volledige notitie Versnelling transitie Veehouderij met meer informatie over stalderen in Brabant of de Verordening ruimte.

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links

Veelgestelde vragen (9)

Open Links Sluit Links
 • Wanneer gaat het stalderingloket open?

  Het stalderingsloket gaat eind oktober in werking voor het aanvragen van een stalderingsbewijs. Het uitgangspunt is dat de sector zelf zorg draagt voor het uitwisselen van stalderingsmeters tussen stopper en uitbreider. Het stalderingsloket toetst of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en draagt in dat geval zorg voor afgifte van het stalderingsbewijs.

  Voor het aanbieden of verkrijgen van stalderingsmeters is vooralsnog geen rol weggelegd voor het stalderingsloket. Meldingen die gedaan zijn tijdens de inventarisatiefase zijn geen formele verzoeken.

 • Hoe kan ik m'n aanvraag voor een stalderingsbewijs indienen?

  U kunt uw aanvraag alleen indienen bij het stalderingsloket. Informatie over de manier waarop u dit kunt doen volgt nog. Vragen over staldering kunt u stellen via het contactformulier.

 • Wat kan er op locatie waar stalderingsmeters vrij komen?

  Vraag

  Wat is er mogelijk op de locatie waar stalderingsmeters zijn of worden aangeboden?

  Antwoord

  Een randvoorwaarde voor stalderen is dat de stal niet meer ingezet kan worden voor een tak van de intensieve veehouderij waarop stalderen van toepassing is. De gemeente is in alle gevallen (zowel sloop als herbestemming) het bevoegd gezag. Zij bepalen of en op welke manier een bestemming gewijzigd kan worden.

 • Is staldering verplicht bij sloop of bouw op zelfde locatie?

  Vraag

  Is staldering verplicht bij sloop of bouw op exact dezelfde locatie?

  Antwoord

  Bij iedere toename van vierkante meters stal moet gestaldeerd worden. Voor zover sloop/herbouw dezelfde oppervlakte betreft is stalderen niet van toepassing.

 • Kan er gestaldeerd worden tussen de regio’s?

  Stalderen vindt in alle gevallen plaats binnen de zes onderscheiden regio’s. Er vindt geen uitwisseling van stalderingsmeters plaats tussen regio’s.

 • Vanaf welk moment is stalderen verplicht?

  De verordening ruimte en daarmee het stalderen is op 8 juli ingesteld. Omgevingsvergunningen afgegeven voor 8 juli zijn en blijven rechtsgeldig. Vergunningen afgegeven na 8 juli zijn niet rechtsgeldig.

 • Werkt de stalderingsregeling met terugwerkende kracht?

  Vraag

  Kan er met terugwerkende kracht gebruikgemaakt worden van de stalderingsregeling?

  Antwoord

  Om voor staldering in aanmerking te komen moet een stal op 17 maart 2017 en drie jaren daaraan voorafgaand nog bedrijfsmatig en legaal in gebruik zijn geweest. Het moment waarop met sloop mag worden begonnen wordt nog nader bepaald.

 • Valt uitbreiding voor beter dierenwelzijn onder stalderen?

  Vraag

  Valt uitbreiding van een bestaande stal met het oog op verbetering van het dierenwelzijn onder stalderen?

  Antwoord

  Ook uitbreiding van een bestaande stal ten behoeve van het dierenwelzijn valt onder stalderen. De toepassing van de regel wordt nog nader uitgewerkt.

 • Hoe gaat het afromen van stalderingsmeters in zijn werk?

  Het stalderingsbeleid is bedoeld om het aantal vierkante meter stal te verminderen. Dit gebeurt door de bouw of in gebruikname van een stal voor het houden van hokdieren alleen toe te staan als op een andere plek binnen dezelfde regio iets meer staloppervlak (110%) verdwijnt. Dit kan door sloop of herbestemming.