Samenvatting

Actieplannen van rechtspersonen die de gezondheid van de bijen versterken, komen in aanmerking voor subsidie.

Omschrijving

Het gaat in onze provincie niet goed met de bij. Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de land- en tuinbouw. Daarom kunnen actieplannen worden ingediend die bijdragen aan een betere gezondheid van de bij.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het project ligt volledig buiten de bebouwde kom.
  • De aanvrager zorgt voor een cofinanciering van 50%.
  • Bij de totstandkoming van het projectplan is de inzet van een ecoloog met ervaring met wilde bijen vereist.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Leefgebied van de bij) van de Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 11 januari 2017 tot en met 2 augustus 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Voor het op een structurele wijze terugdringen van de bijensterfte in Noord-Brabant is het beschikbare budget €200.000;

Voor het organiseren van veldwerkplekken gericht op bij-vriendelijk beheer in de natuur is het beschikbare budget €30.000;

Voor het bij-vriendelijk invullen van landbouwgrond in het kader van het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid is plafond bereikt;

Voor het gebruik van alternatieve eiwit gewassen is het plafond bereikt.

Startdatum

11-01-2017

Einddatum

02-08-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

07-08-2017