Samenvatting

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening verbeteren. Dit mogen zowel uitvoeringsprojecten als onderzoek- en ontwikkelingsprojecten zijn.

Formulier

Omschrijving

Het weer in Nederland wordt extremer. Perioden met veel regen zullen vaker worden afgewisseld met perioden van droogte. De provincie wil de zoetwatervoorziening klimaatbestendig maken. Dat betekent dat bijvoorbeeld landbouw, dorpen en steden, natuur, industrie, recreatie en drinkwater, minder last hebben van de droogte door slimmer met water om te gaan. Op sommige plekken kan men zuiniger zijn met water, of kan de regen die valt langer in het gebied vast worden gehouden waardoor het nog gebruikt kan worden als het droog is. Op een paar plekken in Brabant kunnen we water uit de Maas gebruiken. En dan nog zullen we moeten accepteren dat het af en toe droog zal zijn. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie deze verschillende soorten maatregelen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in het beheergebied van het Deltaplan Hoge Zandgronden

  • het project is gericht op het verbeteren van de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening, door ten minste een van de volgende maatregeltypen:

- vermindering van de watervraag

- voorkomen of beperken van extra watervraag door een veranderend klimaat

- waterconservering door verbetering van de sponswerking van het watersysteem

- optimaliseren van wateraanvoer

- adapteren aan de effecten van droogte

  • de projectgroep DHZ heeft over het project een advies uitgebracht

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant. De toelichting op paragraaf 2 vindt u bij de "Formulieren".   

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Om tot goede voorstellen te komen, zal de projectgroep DHZ spreekuren organiseren op:

- 24 oktober 2017 van 09.00 tot 12.30 uur;

- 13 november 2017 van 09.00 tot 17.00 uur;

- 21 november 2017 (reservedatum, afhankelijk van aantal aanmeldingen) van 09.00 tot 17.00 uur;

- 16 januari 2018 van 09.00 tot 12.30 uur.

Uw project wordt dan in drie kwartier besproken met leden van de projectgroep DHZ en u ontvangt advies. Het advies dat u ontvangt van de projectgroep dient u bij uw voorstel toe te voegen.

Eén week voorafgaand aan de spreekuren met de projectgroep DHZ kunt u uw projectvoorstel in concept indienen. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via hogezandgronden@brabant.nl . Tevens kunt u hier uw concept projectvoorstel indienen

 

Indienen aanvraag  

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde

e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

 U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen binnen de tenderperiode van 18 oktober 2017 tot en met 28 januari 2018.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode van 18 oktober 2017 tot en met 28 januari 2018 is €3.000.000. 

De hoogte van de subsidie is mimimaal €1.000 en maximaal €500.000.

 

Startdatum

18-10-2017

Einddatum

28-01-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-01-2018