Samenvatting

Veehouderijbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het beëindigen van hun agrarisch bedrijf.

Omschrijving

De provincie wil de aanpak van overlast rond veehouderijbedrijven stimuleren. Het opstellen van een verbeterplan door het veehouderijbedrijf staat hierbij centraal. Een verbeterplan geeft aan hoe de overlast rond één of meer veehouderijbedrijven wordt aangepakt. Of het gebied waarvoor een verbeterplan is of wordt opgesteld formeel is aangewezen of begrensd als urgentiegebied is daarbij niet van belang.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening:

  • De aanvraag past binnen een door alle betrokkenen (inclusief de gemeente) goedgekeurd verbeterplan dat leidt tot het opheffen van de overlast;
  • Uit het verbeterplan blijkt dat de gekozen aanpak de meest kosteneffectieve is ten opzichte van de onderzochte alternatieven;
  • De subsidieaanvrager voldoet aan de geldende Europese, nationale en provinciale milieunormen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 (Beëindiging van agrarische ondernemingen) van de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 6 maart 2017 tot en met 31 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget is een gezamenlijk budget voor zowel §1 (Aanpassing of verplaatsing van agrarische ondernemingen) als §2 (Beëindiging van agrarische ondernemingen) van de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016, bedraagt € 3.700.000

De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €400.000.

 

 

 

Startdatum

06-03-2017

Einddatum

31-12-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018