Samenvatting

Wilt u activiteiten verrichten in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied? En tasten deze activiteiten de kwaliteit van het gebied aan? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op het behoud van een Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. De vergunning vraagt u aan bij de provincie. Heeft u een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied
  • het project niet onder de vrijstelling valt van de vergunningplicht waarvoor mogelijk tevens een melding moet worden ingediend
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen
  • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming.

Voor aanvragen inzake Agrarische Bedrijven bent u VERPLICHT de Bijlage in te vullen en mee te sturen bij het Aanvraagformulier artikel 16 en/of 19d

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin het project is gelegen.

Termijn

De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Gaat het om een complex project? Dan beslist de provincie binnen 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Aanpak

EZ of provincie?

Als u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen (bijvoorbeeld voor bouwen), dan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Ook kunt u op deze website een vergunningscheck doen. Die geeft aan of u zich tot de provincie of het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet richten. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Doe dan de aanvraag bij de provincie. Soms moet u bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) zijn. Controleer dit voordat u de aanvraag doet.

Aanvragen

Download het aanvraagformulier Nb-wet of het aanvraagformulier Nb-wet voor veehouderijen. Vervolgens kunt u de formulieren versturen via het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. Als u een Omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u in het Omgevingsloket Online kiezen dat u gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

Veilig gegevens uitwisselen

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u uw gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Daarom kiezen wij bewust voor het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De Berichtenbox is een makkelijk, snel en veilig middel om vertrouwelijke gegevens met de overheid te delen. Via de website van de Berichtenbox voor bedrijven kunt u een account aanmaken als u die nog niet heeft.

Op deze website vindt u ook praktische tips over het gebruik. Komt u er niet uit? Of heeft u vragen? Dan kunt u ook terecht bij Paul Hogenhuis van de provincie Noord-Brabant, via (073) 680 80 87 of phogenhuis@brabant.nl

 

 

 

 

 

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een complex project kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Als u niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bijgewerkt

27-02-2017