Zo mag er niet te veel fijn stof of stikstofdioxide in de lucht zitten. Schadelijke stoffen hebben een negatief effect op de gezondheid en het klimaat (broeikaseffect).

Normen voor luchtkwaliteit

Om te voldoen aan grenswaarden voor luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ingesteld. Daarin staan maatregelen om de Europese normen voor luchkwaliteit te halen. Het NSL blijft van kracht tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Zie ook