De Wabo is van kracht sinds 1 oktober 2010 en heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte. Bestaande (milieu)vergunningen worden gelijkgesteld met een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt uw omgevingsvergunning digitaal aan via het Omgevingsloket Online Een landelijk loket waarmee uw aanvraag wordt doorgestuurd naar het bevoegde gezag. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld wie het bevoegde gezag is voor het afgeven van een omgevingsvergunning. Meestal is dat de gemeente en soms de provincie of het Rijk. Via het Omgevingsloket Online kunt u checken of de activiteit die u wilt uitvoeren, vergunningplichtig is of dat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit volstaat.

Behandeltermijnen

Voor reguliere procedures geldt een termijn van 8 weken. Voor meer complexe projecten is dit maximaal 6 maanden. Beide procedures kunnen 6 weken uitlopen. Tegen een besluit op grond van de Wabo is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk.

Bevoegd gezag

De provincie is het bevoegde gezag voor de provinciale bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (voorheen de IPPC-richtlijn) en die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Dit geldt ook voor zaken als bouwen, slopen, kappen van bomen en  plaatsen van reclameborden. De Omgevingsdienst is de uitvoerder van de vergunningverlening.

Verleende omgevingsvergunningen

Meer informatie over vergunningverlening omgevingsrecht van bedrijven waarvoor de provincie het bevoegde gezag is:

  • Wet Milieubeheer aangevraagd vóór 1 oktober 2010 en afgegeven ná 1 oktober 2010 vindt u onder verleende vergunningen
  • Lopende aanvragen voor omgevingsvergunningen, inclusief kennisgevingen, (ontwerp-) en definitieve beschikkingen vindt u onder bekendmakingen

Informatie over de verleende vergunningtermijn leest u in de Invoeringswet Wabo op overheid.nl Zie artikel 1.2 lid 5.

Zie ook