Via deze landelijke website Ruimtelijke plannen kunt u terecht voor een actueel overzicht van de provinciale plannen waar ook de gewaarmerkte plannen zijn te downloaden.

E-formulieren

De samenwerking tussen provincie en gemeenten in de ruimtelijke ordening verloopt voornamelijk digitaal. Om de samenwerking tussen provincie en gemeenten goed te laten verlopen zijn er een aantal e-formulieren beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het aanmelden van ruimtelijke plannen, verzoeken tot herbegrenzing van diverse gebiedsaanduidingen en verzoeken tot ontheffing Verordening ruimte.

Ruimtelijke plannen aanmelden

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt dat gemeenten in een aantal gevallen nieuwe plannen kenbaar moeten maken bij de provincie en heeft hiervoor het aanmeldformulier ruimtelijke plannen beschikbaar gesteld.

Wijzigingsverzoek begrenzing gebiedsaanduiding

De Verordening ruimte van de provincie kent een aantal regelingen voor gemeenten voor het aanvragen van een wijziging van de begrenzing van een gebiedsaanduiding. Gemeenten kunnen hiervoor het formulier Herbegrenzingsverzoek gebruiken.

Zie ook