N279 corsica1 corsica DSC03814 DSC03827 DSC03835 DSC03836 rotonde

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd.

Samen met de omgeving

De provincie, gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat willen de plannen in samenwerking met de omgeving van de N279 realiseren. Zij zullen omwonenden en lokale belanghebbenden betrekken bij de plannen voor het ongelijkvloers maken van de kruisingen en het ontwerpen van de eventuele omleidingen.
Maatschappelijke organisaties, verenigingen en belangenpartijen blijven via de bestaande klankbordgroepen verbonden met het project. Zo zijn zij een belangrijke partner voor de gemeenten langs de N279 Veghel-Asten. Ook worden de gebruikers van de N279 Veghel-Asten (bijvoorbeeld forensen, vrachtvervoerders, hulpdiensten) uitgenodigd om mee te denken over mogelijke maatregelen op het gebied van smart mobility.

Voorlopig voorkeursalternatief

Regionale bestuurders hebben op 20 april een voorlopig besluit genomen voor de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. De weg blijft voor het grootste deel 2x1 rijstroken met 80 km/uur. Om de doorstroming en veiligheid op deze provinciale weg voor de toekomst te garanderen, worden de meeste bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel ongelijkvloers en kiest de Stuurgroep ervoor om de N279 bij Helmond om de wijk Dierdonk heen te leggen. Voor Veghel geeft de Stuurgroep de voorkeur aan de aanpak op het huidige tracé. Naast de uitbreiding van de infrastructuur worden nieuwe slimme technische oplossingen ingezet voor een betere doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Het voorlopige voorkeursalternatief waar de Stuurgroep nu overeenstemming over heeft gevonden, wordt de komende weken door de afzonderlijke wethouders besproken in de colleges van B&W en eventueel in de gemeenteraad. Daarna besluit de Stuurgroep in juni over een definitief voorkeursalternatief. Dat wordt als advies uit de regio voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Het college van GS zal dan definitief besluiten tot een definitief tracé welke verder in detail uit gewerkt kan worden in een provinciaal Inpassingplan. De provincie wil in 2018 het Inpassingsplan  of bestemmingsplan gereed hebben om ter inzage te leggen en stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

Planning N279 Veghel-Asten

wanneer wat
maart Gedupeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.
midden 2017 Milieueffectenrapport gereed
vanaf 2020 start realisatiefase

De N279 Veghel-Asten is onderdeel van SmartwayZ.NL

De provincie Brabant en Limburg, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg, maatschappelijke- en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van het programma SmartwayZ.NL werken ze samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven, waarvan de N279 Veghel-Asten er één is. Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, meest robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor meer informatie: www.smartwayz.nl.

Zie ook