De provincie heeft een rol in:

  • Schoon houden van het oppervlaktewater en grondwater
  • Verminderen van verdroging van natuurgebieden
  • Bepalen wie er water mag onttrekken (oppompen) en hoeveel
  • Aandacht vragen voor water in bestemmingsplannen

De provincie is de regisseur van het regionale waterbeleid. Zij stelt kaders en ontwikkelt beleid voor schoon, mooi, veilig en voldoende water in Brabant.

Samenwerking in waterbeheer

Goed waterbeheer vraagt om samenwerking tussen de 5 instanties die zich met water bezighouden: rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en waterleidingbedrijven. De provincie streeft ook naar samenwerking met andere belanghebbenden bij het waterbeheer, zoals landbouw, natuurbeheerders en industrie. In de uitvoering kiest de provincie voor een integrale aanpak van zo veel mogelijk verschillende belangen en doelstellingen. Daarbij mag de complexiteit niet zo groot worden dat vertraging ontstaat. De provincie en de waterschappen hebben een bestuursovereenkomst die eind 2015 afliep. Over de tussentijdse resultaten verscheen een brochure

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links