Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3 Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 27 juli 2017 ontheffing hebben verleend aan ARK Natuur ontwikkeling te Nijmegen. De ontheffing heeft betrekking op werkzaamheden voor het inrichten van vier deelgebieden in het stiltegebied ‘De Maashorst’ als natuur.
De ontheffing heeft betrekking op activiteiten in de deelgebieden Loo, Slabroekse Heide, Brobbelbies en De Palmen in het stiltegebied ‘De Maashorst’, waarbij in de periode tussen 1 oktober 2017 en 28 februari 2018 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.
Het verzoek (welke is ingekomen op 20 juli 2017), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 31 juli 2017 tot en met 11 september 2017 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Uden, Markt 145 te Uden, op het gemeentehuis van de gemeente Bernheze, De Misse 6 te Heesch en op het gemeentehuis van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 31 juli 2017 tot en met 11 september 2017 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar.

 Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Zie ook