In deze nota hebben GS het uitvoeringsbeleid vastgelegd met betrekking tot het faunabeheer in de provincie Noord-Brabant. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en de in 2016 uitgevoerde evaluatie was aanpassing van het uitvoeringsbeleid noodzakelijk. De nota Faunabeheer Noord-Brabant vormt een belangrijk toetsingskader voor het door GS goed te keuren faunabeheerplan dat begin mei door de Faunabeheereenheid zal worden vastgesteld. Ook vormt de nota het toetsingskader voor de door GS te verlenen ontheffingen.

Reageren

U kunt vanaf 24 februari tot en met 24 maart 2017 een inspraakreactie indienen over deze conceptnota Faunabeheer. De conceptnota en bijbehorende bijlagen kunt u downloaden. Deze stukken liggen ook ter inzage bij het Brabant Loket van het provinciehuis, bereikbaar op telefoon (073) 681 2812.

Digitaal

Digitale reacties kunnen tot en met 24 maart 2017 ingediend worden via:
  

het e-formulier

Schriftelijk

Schriftelijke reacties kunt u tot en met 24 maart 2017 richten aan:
  
  • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Postbus 90151
  • 5200 MC ’s-Hertogenbosch
Graag hierbij verwijzen naar het volgende kenmerk: C2203211

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over deze conceptnota en de verdere procedure kunt u contact opnemen met het team Wet natuurbescherming via: NieuweWNB@Brabant.nl

Zie ook