De aanpassing van het faunabeheerplan is, gelet op de nieuwe Wet natuurbescherming, noodzakelijk om ook na 1 maart op een goede wijze invulling te geven aan schadebestrijding en beheer met betrekking tot de jacht- en vrijgestelde soorten. De Faunabeheereenheid Noord-Brabant heeft een nieuw faunabeheerplan in voorbereiding.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit (23 februari 2017) worden ingediend bij:

  • Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
  • Postbus 90151
  • 5200 MC 's-Hertogenbosch

Vermeld daarbij op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift".
 
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar. Daarnaast graag ook uw telefoonnummer vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften zie: www.brabant.nl/rechtsmiddelen

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Op dit moment is het nog niet mogelijk kom bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: 

  • de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
  • sector Bestuursrecht
  • Postbus 70584
  • 5201 CZ 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over deze conceptnota en de verdere procedure kunt u contact opnemen met het team Wet natuurbescherming via: NieuweWNB@Brabant.nl

Zie ook