Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is  op  13 juni 2017  een verzoek ingekomen om vast­stelling van hogere grenswaarden krachtens artikel  100a van de Wet geluidhinder (Wgh) ten behoeve van het plan “Herinrichting N324” gedeelte gelegen binnen de gemeente Landerd. Het voornemen bestaat om dit verzoek in te willigen.

 

Belanghebbenden kunnen over de ontwerpbeschikking tot en met 28 augustus 2017 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Zie ook