De provincie Noord-Brabant (Omgevingsdienst Brabant Noord), de minister van Infrastructuur en Waterstaat, waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden hebben de bijhorende uitvoeringsbesluiten vastgesteld.

Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat voor Oost en West

De provincie Noord-Brabant is van plan om met deze integrale gebiedsontwikkeling ambities te realiseren op het gebied van economische vitaliteit, mobiliteit, water, natuur, fiets, erfgoed en leefbaarheid. Om deze ambities goed te borgen worden twee Provinciale Inpassingsplannen opgesteld, één voor West (tussen Waalwijk en het Ei van Drunen ) en één voor Oost (tussen het Ei van Drunen en ‘s-Hertogenbosch). Voor de inpassingsplannen is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In de ontwerp-inpassingsplannen staan welke maatregelen de provincie wil gaan treffen.

Uitvoeringsbesluiten: vergunningen en besluiten

Om de gebiedsontwikkeling uit te kunnen voeren, is er daarnaast een aantal uitvoeringsbesluiten nodig. Het gaat in deze fase om de volgende besluiten:

  1. Gemeente Heusden: hogere waarde als bedoeld in de Wet geluidhinder
  2. Provincie Noord-Brabant: vergunning Wet Natuurbescherming, bescherming van Natura 2000 (Omgevingsdienst Brabant Noord) en ontheffing Wet Natuurbescherming, bescherming van planten en dieren (Omgevingsdienst Brabant Noord)
  3. Minister van Infrastructuur en Waterstaat: ontheffing op grond van de Wegenwet.

Procedure

GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt.

Periode terinzagelegging

Het ontwerp-inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West, de ontwerpbesluiten en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 4 november 2017 tot en met 15 december 2017 op de volgende wijze.

Stukken inzien

Digitaal via ruimtelijkeplannen.nlbrabant.nl/ontwerpGOLwest en brabant.nl/ontwerpGOLoost. Hier vindt u ook de link voor het digitaal indienen van een zienswijze.

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

  • bij de gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen
  • bij de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk
  • bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Reageren op ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten

Iedereen kan zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten gedurende de termijn van de terinzagelegging kenbaar maken.

U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via het e-formulier

Na verzending van uw inspraakreactie ontvangt u een pdf voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het is dan niet nodig ook schriftelijk te reageren.

U kunt u ook schriftelijk reageren. Richt u aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Dit onder vermelding van: gebiedsontwikkeling oostelijke langstraat (C2215151)

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen neemt u contact op met mevrouw P.W.A.M. van ’t Veer-Damen, tel. 073-680 8474 van de provincie Noord-Brabant.

Vervolg

De provincie zal samen met de betrokken gemeenten en minister de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stellen de bevoegde gezagen de definitieve inpassingsplannen, respectievelijk de overige besluiten vast. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van de vastgestelde inpassingsplannen en de genomen besluiten. Dan kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State. Bij gewijzigde vaststelling door Provinciale Staten van het beide inpassingsplan kunnen alle belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen.

Informatie over de procedure

Voor meer informatie over de procedure neemt u contact opnemen met mevrouw P.W.A.M. van ’t Veer-Damen, tel. (073) 680 8474.