Dit project is gericht op natuurontwikkeling en rivierverruiming door kleiwinning. De initiatiefnemer heeft provincie Noord-Brabant , in haar rol als bevoegd gezag voor de benodigde Ontgrondingsvergunning en bijbehorend m.e.r.-procedure verzocht de NRD vrij te geven voor burgerparticipatie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het initiatief is gericht op het verlagen van de uiterwaarden van de Maas en het graven van geulen om riviernatuur te ontwikkelen en de hoogwaterveiligheid te vergroten. Ook het natuurvriendelijker maken van de Maasoever maakt onderdeel uit van de plannen. Het project is onderdeel van het programma “Meer Maas” van Natuurmonumenten. Vanuit dit programma investeert Natuurmonumenten in natuurontwikkeling in de bedijkte Maas vanaf Ravenstein tot Heusden. Het project is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Rijkswaterstaat investeert in het project vanuit de Kaderrichtlijn Water met als doel de waterkwaliteit te verbeteren en het ecosysteem van de Maas te herstellen. K3 Delta trekt de uitwerking van het plan. K3 Delta en Van de Wetering voeren het plan uit. De grondstoffen die vrij komen worden afgezet op de markt ten behoeve van de baksteen- en dakpanindustrie.

Milieueffectrapportage

Voorafgaand aan de vergunningaanvraag stelt de initiatiefnemer een Milieu Effect Rapportage (MER) op. Het MER brengt de effecten van het project op het milieu in beeld en vormt zo een belangrijk instrument om een verantwoorde keuze in een voorkeursalternatief te maken. Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt aangegeven wat men in het MER gaat onderzoeken en hoe men dat gaat doen. GS is het bevoegd gezag voor deze procedure en brengt daarom advies uit aan de initiatiefnemer voor het op te stellen MER.

Stukken inzien

Gedurende de inspraakperiode van 16 oktober t/m 27 november 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden. De stukken kunt u downloaden.

Hoe kunt u uw reactie geven?

U kunt van 16 oktober 2017 t/m 27 november 2017 uw reactie op de NRD snel en gemakkelijk digitaal indienen via het reactieformulier

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van: 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau “planontwikkeling Demen-Dieden” en Casenummer C2215675. Geef in uw reactie duidelijk aan over welk hoofdstuk, welke paragraaf oflke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen. Enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het MER. U krijgt op een later moment uiteraard nog de gelegenheid om op de vergunningaanvraag en het MER te reageren.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer drs. J.H.A.M. van der Wijst, m.e.r.-coördinator bij de provincie Noord-Brabant, tel. (073) 680 8763.

Zie ook