Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3 Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 3 februari 2017 ontheffing hebben verleend aan Waterschap Brabantse Delta te Breda. De ontheffing heeft betrekking op het aanleggen van een kabel ten behoeve van de aanleg van een automatische klepstuw op het landgoed De Moeren in het stiltegebied ‘Oude Buissche Heide’ in de gemeente Zundert.

De ontheffing heeft betrekking op activiteiten op het landgoed De Moeren in het stiltegebied ‘Oude Buissche Heide’, waarbij in de periode tussen 1 november 2017 en 31 december 2017 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Het verzoek (welke is ingekomen op 14 juli 2017), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 31 juli 2017 tot en met 11 september 2017 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert.

Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 31 juli 2017 tot en met 11 september 2017 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Zie ook