Dit in het kader van het ‘Herstel Natte Natuurparel De Brand’ in het gebied De Brand, dat onderdeel is van het stiltegebied ‘Loonse en Drunense Duinen’ in de gemeente Tilburg.

Bij de activiteiten wordt in de periode van 7 maart 2017 tot 31 juli 2017 de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (ingekomen op 15 februari 2017), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 maart 2017 tot en met 20 april 2017 tijdens openingsuren ter inzage op Stadswinkel Centrum, Stadhuisplein 128 te Tilburg.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 681 2829. Ook kunt u de stukken downloaden.
 

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 9 maart 2017 tot en met 20 april 2017 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar 

Voorlopige voorziening

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


Zie ook