De ontwerp-Lijst der Geldelijke Regelingen als bedoeld in artikel 62 Wilg voor het inrichtingsplan Weerijs-Zuid ligt van 2 maart tot en met 12 april 2017 ter inzage.

Stukken inzien

De ontwerp lijst der geldelijke regelingen en overige relevante stukken kunt u tijdens kantooruren inzien van donderdag 2 maart tot en met woensdag 12 april 2017 in het provinciehuis Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch. Ook kunt u de stukken downloaden.

Hoe kunt u uw reactie geven?

U kunt van 2 maart tot en met 12 april 2017 uw zienswijze digitaal indienen via het e-formulier
 
U kunt uw reactie ook schriftelijk indienen bij:

  • Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten
  • T.a.v. Secretariaat bestuurscommissie Weerijs-Zuid
  • Postbus 90151
  • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Dit onder vermelding van ‘Zienswijze LGR Weerijs-Zuid
Geef in uw reactie ook aan over welk onderwerp uw zienswijze betrekking heeft en probeer deze zo zorgvuldig mogelijk te onderbouwen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Wanneer u een zienswijze hebt ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Nadat de ter inzagetermijn is verstreken, zal de bestuurscommissie Weerijs-Zuid alle zienswijzen gaan behandelen. Hierbij kan het voorkomen dat de bestuurscommissie nog vragen heeft over uw zienswijze. In dat geval nodigt zij u uit voor een persoonlijk gesprek, een hoorzitting.

Nadat de bestuurscommissie alle zienswijze heeft behandeld, brengt zij een advies uit aan GS een Nota van Zienswijze. Hierin staat of er aanleiding is om de ontwerp-LGR gewijzigd vast te stellen. Vervolgens stellen GS de LGR vast. In deze vastgestelde LGR zijn besluiten op de zienswijzen verwerkt. GS maken deze na vaststelling bekend in een openbare kennisgeving. De verwachting is dat GS de Nota van Zienswijzen en de aangepaste LGR eind 2017 zal vaststellen.

Meer informatie

Indien u een persoonlijke toelichting wenst, is het mogelijk hiervoor vóór 20 maart 2017 een afspraak te maken bij mevr. Vugs van het secretariaat van de bestuurscommissie Weerijs-Zuid, tel. (06) 18 30 30 81 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag) of via cvugs@brabant.nl De persoonlijke toelichtingen worden in Rijsbergen gegeven, niet op het provinciehuis.


Zie ook