Dit ontwerp doorloopt de inspraak- en overlegprocedure, conform de Wet ruimtelijke ordening voor de periode van 4 weken. De inspraakperiode start met ingang van 17 maart 2017. Een iedereen kan zijn reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen.

Inhoud

Het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 is beleidsrijk en heeft als doel de werking van de verordening aan te passen aan nieuw beleid.  Het voorstel tot wijziging bevat onder andere de uitkomst van de mestdialoog. Dat betekent dat het beleid voor mestbewerking wordt aangepast. Daarnaast wordt een systeem voor staldering opgenomen voor specifiek aangewezen gebieden in Brabant.

In deze actualisatie worden eveneens een beleidswijziging doorgevoerd voor de ontwikkeling van grondgebonden zonneparken, ontwikkelingen binnen het Natuur Netwerk Brabant in bestaand stedelijk gebied en wordt een aanpassing voorgesteld over het maken van regionale afspraken rondom verstedelijksopgaven. Daarnaast worden nog enkele voorstellen gedaan vanwege praktijkervaringen.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

Vanaf 17 maart 2017 reageert u eenvoudig en direct via:

Na verzending krijgt u van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. U kunt deze richten aan: 

  • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Postbus 90151
  • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Dit onder vermelding van: ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, C2203168’.

Het ontwerp met de daarbij behorende stukken ligt ook met ingang van 17 maart 2017 tijdens openingstijden ter inzage in het Provinciehuis.