Gelijktijdig is ook het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Beide ontwerpen doorlopen de daarvoor voorgeschreven inspraak- en overlegprocedure en liggen 6 weken ter inzage. De inspraakperiode start met ingang van 8 mei 2017. Een iedereen kan zijn reactie op beide ontwerpen bij Gedeputeerde Staten indienen.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U reageert eenvoudig en direct via: www.brabant.nl/ontwerpkaartaanpassingen. U kunt hierbij niet alleen een reactie intypen of als document bijvoegen, maar ook op de kaart een of meerdere percelen markeren waar uw reactie betrekking op heeft. Zo kan daar geen onduidelijkheid over bestaan. Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u een ontvangstbevestiging en pdf toegestuurd met de inhoud van uw reactie en wat u heeft ingetekend. Apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen U richt deze aan:

  • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Postbus 90151
  • 5200 MC ’s-Hertogenbosch
Dit onder vermelding van: ‘kaartaanpassingen 2017/NBP-2018, C2207442’.

Met ingang van 8 mei 2017 ligt het ontwerp met de daarbij behorende stukken ook ter inzage in het Provinciehuis tijdens openingsuren.