Stukken inzien

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 28 juni tot en met 9 augustus 2017in te zien bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de betreffende instantie. Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U neemt daarvoor contact op met de heer B. Sonnenberg, telefoon (073) 680 8582. De ontwerp-beschikking is ook downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen over de ontwerpbeschikking tot en met 9 augustus 2017 schriftelijk zienswijzen indienen bij:

  • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Brabantlaan 1
  • 5216 TV ’s-Hertogenbosch

Gelieve bij correspondentie het zaaknummer C2210226 te vermelden. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunt u mondeling een zienswijzen over de ontwerp-beschikking indienen, binnen de genoemde periode. Een verzoek daartoe moet vóór 6 juli 2017 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant worden ingediend. 

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Zie ook