Bij de werkzaamheden in het gebied wordt in de perioden van 13 april 2017 tot 31 maart 2018 de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (ingekomen op 28 maart 2017), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 april 2017 tot en met 25 mei 2017 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2, 5591 HS te Heeze.

Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U neemt daarvoor contact op met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 681 2829. De stukken zijn ook te downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 13 april 2017 tot en met 25 mei 2017 schriftelijk bezwaar indienen tegen het besluit. Het bezwaarschrift richt u aan:

  • Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Postbus 90151
  • 5200 MC 's-Hertogenbosch
Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
 
  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar 

Voorlopige voorziening

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Zie ook