De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden

Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regisseert.

Rol van de provincie

De provincie heeft 3 kernrollen:

  1. Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.
  2. In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.
  3. Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

Positie

De provincie neemt geen taken van anderen over en gaat zeker niet op de stoel van rijk of gemeenten zitten. De provincie grijpt in waar ze echt het verschil kan maken.

De provincie wil een nieuwe, meer innovatieve rol vervullen, waarbij ze agendeert, partijen bij elkaar brengt en slimme verbindingen legt. Zo kan de provincie doen waar ze goed in is: innovatie en samenwerking stimuleren in wisselende coalities of platforms. Met als gevolg een beter vestigings- en leefklimaat in Brabant.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links