Het financiële beeld verandert voor de provincie in negatieve zin. Minder inkomsten uit het provinciefonds, teruglopende inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting en de doorwerking van bezuinigingen door het rijk leiden tot bezuinigingen door de provincie tot € 75 miljoen per jaar.
De provincie wil de structurele terugloop van inkomsten niet opvangen uit de reserves van de provincie. Bij de bezuinigingsvoorstellen is het nieuwe profiel van de provincie leidend geweest: een helder, bovenlokaal profiel en een verantwoordelijkheid voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Brabant. Dat leidt tot de volgende voorstellen tot bezuinigen, die in 2015 zijn gerealiseerd.

Voorbeelden van ingrepen in 2015 gerealiseerd

Bestuur

Bezuiniging € 1.026.948
Anders invullen toezichtrelaties, minder ondersteuning en advies aan gemeenten, geen autonome aanvullingen op wettelijke taken en interne dienstverlening.

Verkeer en vervoer

Bezuiniging € 12.345.053
Stoppen pilots OV. Minder kleinschalige projecten, minder proeven verkeersveiligheid, afbouwen Brabants VerkeersVeiligheidLabel, versoberen onderhoud.

Water

Bezuiniging € 3.095.689
Stopzetten bijdragen aan uitvoering lokaal agrarisch grondwaterbeheer, actief randenbeheer en aanpak lokale bronnen verontreinigingen, stopzetten ondersteuning gemeenten bij watertaken.

Milieu

Bezuiniging € 6.319.450
Geen bijdrage aan gemeentelijke projecten, stoppen subsidie ECNC, kortingen Telos, BMF, IVN,  stoppen met verbreding landbouw en duurzaamheidsimpuls landbouw, geen zelfstandig klimaatbeleid, geen afvalmining en geen zelfstandig afvalstoffenbeleid, minder vooroverleg met bedrijven bij vergunningverlening,  schrappen toezicht provinciale landschapsverordening.

Natuur en landschap

Bezuiniging € 1.681.171
Geen steun van gemeentelijke projecten, accent op regionale programma’s, monitoring flora en fauna anders organiseren, minder subsidieregelingen waaronder GIOS, korting Brabants Landschap, stoppen met subsidie voor schaapskuddes, geen natuur- en milieueducatie.

Sociaal-economische zaken

Bezuiniging € 3.896.275
Stoppen met Agro& Co, grote stedenbeleid ( wel voortzetting BrabantStad), sterk reduceren van arbeidsmarkt en participatieprojecten, andere invulling regionale economische actieprogramma’s.

Bezuiniging Jeugd, Cultuur en Samenleving

Ombuiging € 25.748.000
Stoppen met integratiebeleid (Kleurrijk Brabant) en uitvoerende taken WMO. Terugtrekken subsidies bij Palet, Sensoor en Cossen. Verminderen subsidie bij Zet, Zorgbelang, PRVMZ, PON, Cubiss, K2, Vrijetijdshuis en Omroep Brabant. Stoppen met een subsidieregelingen: sociale doeleinden, kleinschalige woonzorginitiatieven, informele zorg, palliatieve zorg, internationalisering zorg, dementie-ondersteuning en de leerstoel ouderenbeleid.

Ruimtelijke ontwikkeling

Bezuiniging € 723.000
Minder bemoeienis met gemeenten, onderzoek naar regeldichtheid en procedurelast, beslissingen over wonen en werken liggen primair bij gemeenten, overleg met gemeenten verminderen, stopzetten subsidieregelingen voor de woningbouw met eigen middelen als de regeling voor collectief particulier opdrachtgeverschap, regeling voor goedkope koopwoningen en stimuleringsregeling woningbouw (kredietcrisis).

Revitalisering landelijk gebied

Bezuiniging € 1.247.000
Geen extra inzet t.b.v. West-Brabant/landinrichting/bijdrage aan regiebureau POP. Kleine projecten en sociaal-maatschappelijke items worden overgelaten aan de gebiedscommissies en gemeenten. Efficiëntere aansturing van de uitvoering. Bijvoorbeeld door reductie van het aantal commissies (selectief en niet meer brabantdekkend, samenvoeging gebieden, samengaan RRO’s); Minder regelingen en efficiëntere procesgang. Monitoring richten op grote projecten en programmaniveau (niet op kleine initiatieven).

Wonen

Bezuiniging € 210.000
De sturing van de woningmarkt met elke gemeente afzonderlijk wordt opgeschaald naar regionaal niveau.

Bedrijfsvoering

Bezuiniging € 18.764.385
De bedrijfsvoering is faciliterend, wordt versoberd en krimpt mee met de organisatie. Er is sprake van een algemene korting met 25% en daarnaast wordt de jaarlijkse toevoeging aan het Fonds Brabant 2050 gestaakt.

Zie ook