De uitvoering van de geplande prestaties in 2016 ligt over de hele linie goed op koers. In de inleiding van deze bestuursrapportage leest u een uitgebreider algemeen, samenvattend beeld. Ook wordt daarin een analyse van en een toelichting gegeven op het financiële resultaat, waaronder het verloop van de begrotingsruimte.

Nota Reserves 2016-2019

In deze Bestuursrapportage is ook de Nota Reserves 2016-2019 opgenomen. In deze Nota zijn de financiële reserves, die opgenomen zijn in de lopende begroting van deze bestuursperiode, tegen het licht gehouden. Dat gebeurt één keer in iedere bestuursperiode. Hieruit blijkt dat er incidentele financiële ruimte is ontstaan, omdat bijvoorbeeld gereserveerd geld niet nodig was om risico's af te dekken. In overeenstemming met de gebruikelijke gedragslijn zetten Gedeputeerde Staten een belangrijk deel van deze financiële ruimte in om te ‘sparen voor een volgende bestuursperiode’. Deze ruimte staat per slot van rekening los van de uitvoering van het huidige bestuursakkoord.

Het restant van het vrijgekomen bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de lopende bestuursperiode. Dusdanig dat in de resterende jaren een gelijk saldo van vrije begrotingsruimte ontstaat.

Zie ook