1. Inbreng vanuit de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg ten behoeve van de formatiebesprekingen
Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg wijzen op het grote belang van de steden en hun regio’s en pleiten voor een provinciale agenda, in navolging van de Europese Urban agenda en de nationale Agenda Stad, gericht op meer stedelijkheid, met erkenning van de verweving van stad en land, meer agglomeratiekracht en een sterk stedelijk netwerk in Brabant. Sterke steden in sterke regio’s. Daarbij zouden de centrumgemeenten een leidende rol moeten krijgen en moeten middelen beschikbaar komen. De steden doen een voorstel voor een paragraaf in het bestuursakkoord.

Bekijk het manifest

2. Appèl op het versterken van de relatie tussen gezondheid en natuur

De taskforce Gezondheid en Natuur wijst op de relatie tussen natuur en gezondheid. De taskforce beveelt aan om met alle partijen op het gebied van natuur en gezondheid te komen tot een meerjarig programma te komen dat visie en lange termijn doelen en plannen geeft. Daarbij moet worden ingezet op slimme verbindingen tussen beleidsvelden en partijen op het terrein van natuur en gezondheid. De relatie natuur en gezondheid dient net zo van zelf sprekend op de politieke agenda’s te komen als economische thema’s.

Bekijk het manifest

3. Zet de natuur in voor een gezonder Brabant, actieplan voor de politiek
Het IVN, NatuurWijs en Het Bewaarde land, ondersteund door Staatsbosbeheer, het Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie, de gemeente ’s-Hertogenbosch, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Natuurmonumenten, het Natuurmuseum Brabant en een aantal scholen wijzen op het belang van de natuur voor de gezondheid. Daarom is het van belang dat alle kinderen in Brabant in hun basisschoolperiode in de gelegenheid gesteld worden een band met de natuur op te bouwen. Zij doen concrete voorstellen om dat uit te werken en vragen om een financiële bijdrage van de provincie.

Bekijk het manifest

4. De Groene Vesting, de linie uit 1629 zichtbaar en beleefbaar maken
De stichting De Groene Vesting richt zich op het zichtbaar en beleefbaar maken van de linie van 1629, door Frederik Hendrik aangelegd ten tijde van het beleg van ’s-Hertogenbosch. De stichting geeft een overzicht van projecten om doel te betrekken waarbij wordt samengewerkt met de gemeenten en pleit er voor de Zuiderwaterlinie te benoemen tot prioritair aandachtsgebied. De stichting vraagt aandacht voor de projecten waarmee men bezig is.

Bekijk het manifest

5. SER-Brabant - Brabantse Groeiagenda, focus op innovatie en verbinden
De SER-Brabant pleit voor een ‘Brabantse Groeiagenda’ met als ambitie het realiseren van een economische groei van 3% per jaar, gekoppeld aan het scheppen van 30.000 banen, het doortrekken van het nieuwe landbouwbeleid (BZV), een versnelde aanpak van de jeugdwerkloosheid, herijking van de rol van de provincie en het Pact Brabant ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid, het faciliteren van de arbeidsmarktinfrastructuur van de 21e eeuw, het inzetten op het BEAGLE-plan van de universiteiten en hogescholen, de MBO-innovatie-agenda, een flexibeler ruimtelijk beleid en een provinciale rol op het gebied van de leegstand van kantoren, winkelgebieden en stallenm herinrichting, een mobiliteitsbeleid gericht op smart mobility en smart logistics, een prioritaire agenda stad en platteland, innoverende regelgeving en de aanbevelingen van het rapport ‘(Veer)krachtig Bestuur als leidraad.

Bekijk het manifest

6. De Zeven van de Vereniging van Brabantse Gemeenten
De Vereniging van Brabantse gemeenten geeft zeven aandachtspunten voor het nieuwe bestuursakkoord. Dit betreft (1) de bestuurlijke transitie, op weg naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger,(2) een sterk netwerk, naar een symbiose van stad en land,(3) samen sterker in Europa op basis van een gemeenschappelijke agenda, (4) energie, klimaat en voedselproductie, (5) economie en arbeidsmarkt (6) cultuur en sport en (7) nieuwe manieren van samenwerken.

Bekijk het manifest

7. Manifest Brabant buiten, Verbindingen Versterken
Het Brabants Landschap, de ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, de ANWB, het Brabants Particulier Grondbezit, het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap de Dommel, het waterschap de Brabantse Delta, het Waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten, Toeristisch Ondernemersplatform Brabant en Staatsbosbeheer wijzen de waarde van de samenwerking met de provincie door gezamenlijke investeringen. De organisaties pleiten er voor die inzet voor de komende periode vast te houden. De economische ontwikkeling moet gebruikt worden voor meer welzijn en gezondheid, een rol bij de versterking van de vrijetijdseconomie, de transitie van het landelijk gebied, vrijkomende bedrijfsgebouwen en ontwikkelingsperspectief voor ondernemers die doorgaan, de waarde van natuur en natuurbeleving en cultuurhistorisch erfgoed, water en energie en klimaat.

Bekijk het manifest

8. Manifest Brabantse streeknetwerken
De Brabantse streeknetwerken en regionale allianties werken. Dat is de boodschap van het manifest van de streeknetwerken. Ze faciliteren lokale en regionale initiatieven, bundelen krachten, benutten lokale en regionale kansen, bieden meerwaarde en willen in de komende periode met volle kracht en vernieuwend doorwerken.

Bekijk het manifest

9. Logistieke agenda Brabant
De taskforce logistieke agenda van BrabantStad, waarin ondernemers, onderwijs en overheden samenwerken, richt zich op de versterking van de Brabantse logistieke sector. Er zijn speerpunten geformuleerd ten aanzien van infrastructuur en ruimte, arbeidsmarkt, kennis en innovatie, nieuwe business en acquisitie en het vergroten van de samenhang en samenwerking. Ook zijn prioritaire acties opgesteld. De taskforce wil die verankeren in het bestuursakkoord.

Bekijk het manifest

10. Manifest Delta Region
Het Strategic Board Delta Region, waarin Zeeland, Noord-Brabant, Vlaanderen en de Drechtsteden participeren, wil sturen op een regionale toekomstgerichte circulaire economie. Dat vereist een meerjarige sturing en programmering, intensivering en versnelde van strategische acties, in het bijzonder van de high impact programmas uit het actieplan delta region in de hoogste versnelling. Het Strategic Board wil dat ook in de komende bestuursperiode verankeren en wil middelen om haar activiteiten voort te zetten.

Bekijk het manifest

11. Manifest Alternatief tracé voor Zuid-West 380kV
Brief aan minister Kamp, met daarin de vraag te kijken naar een alternatief tracé voor het Brabantse deel van de nieuw hoogspanningskabels tussen Borssele en Tilburg. Het alternatief heet ‘het A59 Midden-tracé’. Dit alternatief is volgens de partijen beter voor de mens, en beter voor de natuur. Dit omdat de kabels een grotere afstand houden met bebouwingsconcentraties. Daarnaast is dit alternatief beter voor het milieu dan het zuidelijk tracé, omdat het 10 kilometer minder natuurgebied (EHS) doorsnijdt.

Bekijk het manifest

12. Manifest Veerkrachtig Bestuur advies
De externe expertgroep rond veerkrachtig bestuur in Brabant vraagt aandacht voor de wijze waarop de overheid zich organiseert. Deze sluit steeds minder aan bij de maatschappelijke en de economische ontwikkelingen. Expliciet moeten provinciale en gemeentelijke overheden in hun beleid uitgaan van complementariteit: tussen gemeenten onderling en tussen stedelijke regio’s onderling. De expertgroep roept provincie, regio’s en gemeenten op om zich te gaan gedragen als één coöperatie. Het rapport dat de expertgroep in augustus vorig jaar uitbracht is bijgevoegd.

Bekijk het manifest

13. Manifest Mind the Gap
BrabantKennis organiseerde vier sessies waarin kunstenaars, boeren, ondernemers en bestuurders met elkaar spraken. Onder leiding van vier deskundige meesters uit de verschillende vakgebieden bedachten zij aanbevelingen voor de aanpak van actuele problemen. Samen met jonge Brabanders is vervolgens dit manifest opgesteld. Een manifest vol plannen, die kansen bieden voor vandaag en morgen.

Bekijk het manifest

14. Manifest Aanpassing verordening ruimte windenergie
Energie coöperaties EC Boxtel en EC ZummerePower pleiten voor meer gemeentelijke speelruimte bij de vestiging van windturbines in Brabant. Dat vraagt om een aanpassing van de Verordening Ruimte.

Bekijk het manifest

15. Manifest West Brabant en het nieuwe coalitieakkoord
Regio West-Brabant vraagt de provincie of zij de komende periode de kracht van clusters van stad en ommelanden verder wil versterken. Dit kan zij doen door gebruik te maken van maatschappelijke initiatieven, en de centrumgemeenten en ommelanden te vragen daarin regie te pakken.

Bekijk het manifest

16. Manifest Speerpunten Provinciale Statenverkiezingen
De Brabantse milieufederatie (BMF) vraagt aandacht voor een 11-tal punten om te komen tot een mooi en duurzaam Brabant. De BMF denkt de komende periode graag mee op uitdagingen als: mestverwerking, groei van de veestapel, waarborgen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), en biologische landbouw.

Bekijk het manifest

17. Manifest Samen op weg naar een duurzame toekomst
De partners in ‘Agrifood Capital’ (Noordoost-Brabant) zien het als een van hun hoofdopgaven om via betekenisvolle innovaties economische groei te realiseren in de Agrifood-sector. De regio Noordoost-Brabant investeert tegelijkertijd in het verrijken van hun voedingsbodem, zodat deze aantrekkelijk is als investeringslocatie om te wonen, studeren en werken. Zij vragen de provincie ook te investeren hierin.

Bekijk het manifest

18. Manifest Inspelen op de omgevingsvisie
De provinciale omgevingscommissie adviseert op de nieuwe omgevingsvisie zowel op proces als inhoud. De ‘energieke samenleving’ vraagt meer flexibiliteit in het ruimtelijk beleid, de focus verschuift van top-down naar bottom up (ruimte voor nieuwe verbindingen). Bij het proces van opzet en uitwerking van de Omgevingsvisie hoort een nieuwe sturingsfilosofie.

Bekijk het manifest

19. Position paper Dynamisch Platteland
De stuurgroep Dynamisch Platteland vertelt over haar ontstaansgeschiedenis en haar rol binnen de uitdaging van de transitie platteland.

Bekijk het manifest

21. Manifest Een dementievriendelijk Brabant
De Programmaraad Zorgvernieuwing psychiatrie (PGraad) benadrukt dat de zorg om en voor dementie een opdracht is van ons allemaal, zo ook van de provincie, op de weg naar dementievriendelijke gemeenten.

Bekijk het manifest

22. Manifest Aandachtspunten Gezondheid 
De Brabantse GGD’en zetten zich in voor bescherming en bevordering van de gezondheid. Gezondheid vereist een integrale aanpak en heeft daarvoor een plek nodig in de breedte van het beleidsveld van de provincie. Investeer in een gezonde leefomgeving in dorpen en steden. One Health, gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving zijn noodzakelijke voorwaarden voor een goed functionerende provincie. Inzet op zorgvuldige veehouderij, innovatie in Agro Food en een voortdurende dialoog tussen betrokken partijen is hiervoor van belang.

Bekijk het manifest

23. Pamflet Landbouw van Later
Een pamflet van jongerenorganisaties met toekomstvisies voor de landbouw op het gebied van verbinding, vernieuwing, voedselzekerheid, verjonging, vergroenen, welzijn, verdienen en veiligheid.

Bekijk het manifest

24. Manifest Integrale Aanpak Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie wordt gezien als één van de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid. Brabant is een dichtbevolkt, vergrijzend gebied met een hoge veedichtheid en 60% van infectieziekten bij de mens is van dieren afkomstig. Gevraagd wordt om actief in te zetten op infectiepreventie en bestrijding en beheersing van antibiotica resistente ziekteverwekkers, dit vraagt een integrale aanpak. Het Interreg i-4-1-Health programma kan hier een bijdrage aan leveren.

Bekijk het manifest

25. Brief Techniekpact
Techniekpact zet in op de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt en het terugdringen van tekort aan technisch personeel. Een regionale aanpak, inspelen op de eigen arbeidsmarktproblematiek en ambities in de regio, zijn onderdeel van het landelijk Techniekpact 2020. De urgentie is hoog en de rol van de provincie in de komende bestuursperiode is dan ook van belang. Als aanjager, facilitor en verbinder kan zij het verschil maken en de programma’s voortzetten.

Bekijk het manifest

26. Doorstartdossier de Ruit
Het document beschrijft de bezwaren en kanttekeningen van het Platform Noordoostcorridor en de Brabantse Milieu Federatie bij het doorstartdossier “gebiedsontwikkeling de Ruit”. Dit is weergegeven door middel van 17 hoofdargumenten, met concrete verwijzingen naar het doorstartdossier. Daarnaast bevat het voorstellen voor het mobiliteitsbeleid van de provincie, gericht op het zoveel mogelijk overbodig maken van uitbreiding van het autowegennet.

Bekijk het manifest

27. Manifest ANWB
ANWB wil een inzet op betere verkeersveiligheid op provinciale wegen door uitvoering van aanbevelingen uit een eerder aangeboden onderzoeksrapport. Daarnaast wil de ANWB lagere opcenten op de motorrijtuigenbelasting, aangezien de investering in wegen en verkeersveiligheid lager is dan deze inkomsten. Ten slotte wil zij een betere benutting van recreatie en toerisme door investering in natuur, landschap, erfgoed en recreatie en door ruimte voor ondernemerschap.

Bekijk het manifest

28. Manifest Kennis in uitvoering
Het PON pleit ervoor om de afweging van belangen als provincie directer met de samenleving te organiseren. ‘Samen doen’ is net zo belangrijk voor Brabanders als het uiteindelijke resultaat. De provincie staat als bestuurslaag op afstand van de burger, maar samenwerking kan gevonden worden in de streek. In het bijgevoegde essay “Waarom het middenbestuur de komende jaren niet zonder burgers kan” wordt dit idee toegelicht.

Bekijk het manifest

29. Manifest Draagvlak windenergie
In de “Gedragscode windenergie op land” zet de landelijke belangenbehartiger voor omwonenden uiteen hoe de ambitie voor “6000 MW in 2020” gerealiseerd kan worden op een voor omwonenden aanvaardbare manier. De gedragscode beschrijft een regeling voor het vergoeden van schade van huizenbezitters en vergoeden van schade aan natuur en landschap, een regeling voor financiële participatie, informatie over inspraak en commitment en een regeling voor een Raad van Toezicht. Daarnaast voegt de NLVOW een keurmerk voor windparken toe.

Bekijk het manifest

30. Brief 9292OV
Aankondiging van een korte notitie ter vertegenwoordiging van de belangen van de reiziger in het openbaar vervoer.

Bekijk het manifest

31. Brief Ruimtelijk economische aanpak energietransitie
Het Nationale Energie Akkoord (NEA), waar de provincies hun handtekening onder gezet hebben, schept verplichtingen. Provincies hebben een belangrijke rol nieuwe ontwikkelingen en initiatieven en kunnen verschillende rollen met elkaar verbinden. Een integrale aanpak op het thema energie, in samenwerking met alle sectoren, is van belang. Door als provincies elkaars kennis en expertise te benutten kan iedereen zijn werk verrijken. Ook in IPO verband wordt verder gewerkt aan een krachtiger aanpak van het energievraagstuk.

Bekijk het manifest

32. Brief Recreatieve basisvoorzieningen
TOP Brabant, ANWB, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap wijzen op het belang van de vrijetijdseconomie voor Brabant. En pleiten ervoor dat het thema vrijetijdseconomie ook in het aankomende bestuursakkoord een prominente plaats krijgt. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor het weer op peil brengen van de wandel- en fietspaden. Aan de provincie wordt gevraagd het initiatief te nemen, samen met marktpartijen en verenigingen.

Bekijk het manifest

33. Manifest Brabant: de beste ondernemende provincie!
Kerngroep Brabant Start komt met het advies om in het nieuwe bestuursakkoord ruimte in te bouwen voor de ondersteuning van startende ondernemers. De rol van de provincie zou aanvullend moeten zijn op landelijk en lokaal uitgevoerd beleid. De kerngroep doet in haar manifest hiervoor een aantal suggesties: voortzetting cofinanciering valorisatieprogramma’s, inzet van de BOM, (co)financiering van nieuwe initiatieven en facilitering van een dekkend netwerk van startersondersteuning.

Bekijk het manifest

34. Manifest WOII-erfgoed in Brabant
Het Generaal Maczek Museum, het Nationaal Monument Kamp Vught, het Oorlogsmuseum Overloon en het Museum Bevrijdende Vleugels Best zien, in aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid in 2019, kansen om van Brabant een herkenbare WOII regio te maken. En op die wijze een bijdrage te leveren aan het behoud van ons erfgoed en de vrijetijdseconomie. Om dit te bereiken zijn investeringen nodig, onder meer voor de verbetering van de infrastructuur in de diverse musea en herdenkingscentra, het ontwikkelen van nieuwe projecten, het opzetten van gezamenlijke marketing en het versterken van de Brabantse positie in de Liberation Route.

Bekijk het manifest

35. Position Paper Leisure investeringsfonds
In het ‘position paper’ beschrijft Midpoint Brabant dat een ‘leisure’ investeringsfonds een uitstekende manier is om een deel van het immunisatievermogen van de provincie tegen een zeer beperkt risico te investeren in de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. De opzet van het fonds zou nieuwe investerin¬gen los moeten trekken en op die wijze een multiplier effect genereren. Met als uitdaging om van Brabant dé leisure regio van Noordwest Europa te maken.

Bekijk het manifest

36. Bouwstenen bestuursakkoord
De Provinciale Omgevingscommissie (POC), de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en de Sociaal-Economische Raad Brabant (SER Brabant) bevinden zich in een transitietraject naar een vernieuwd Brabants adviesstelsel: BrabantAdvies. Doel van deze transitie is meer gezamenlijkheid te brengen in de (on)gevraagde adviezen aan de provincie. In een gezamenlijke brief vragen de drie raden aandacht voor een drietal overstijgende thema’s en vraagstukken voor de nieuwe bestuursperiode: veerkracht en vitaliteit, optimaal Brabants speelveld voor grote transitiethema’s en de nieuwe rol van de overheid. Vervolgens wordt ingegaan op de visie van ieder van de drie raden op het te voeren beleid in de komende jaren.

Bekijk het manifest

37. Brief versterking groei- en innovatiekracht van Brabant
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen REWIN, Midpoint Brabant, AgriFood Capital en Brainport Development willen bijdragen aan het versterken van de uitvoeringskracht van het provinciaal economisch beleid. In de brief is een concept-passage voor het bestuursakkoord geformuleerd om de goede dialoog en samenwerking tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en het provinciebestuur te borgen.

Bekijk het manifest

38. Brief Nationaal monument Kamp Vught
De Raad van Toezicht van het nationaal monument Kamp Vught spreekt in de brief de hoop uit dat het provinciaal bestuur ook in de komende bestuursperiode zijn aandacht aan NM Kamp Vught zal blijven geven.

Bekijk het manifest

39. Notitie Versterking cultuursysteem
De gezamenlijke provinciale ontwikkelorganisaties voor cultuur, Cubiss, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, Brabant C en BKKC, brengen het belang van de voortzetting van het provinciaal beleid ter versterking van het Brabantse cultuursysteem onder de aandacht. Aan het nieuwe provinciaal bestuur wordt om vertrouwen en commitment gevraagd, in lijn met de opdracht die Provinciale Staten in juli 2014 gaf om ‘in de begroting meerjarig ruimte te bieden om de (culturele) basis structureel op orde te brengen en te houden’.

Bekijk het manifest

40. Brief Bibliotheken en publieke informatievoorziening
Cubiss en de Brabantse bibliotheken vragen aandacht voor het belang van de bibliotheken voor de versterking van de taal-, lees- en mediavaardigheid van Brabanders.

Bekijk het manifest

41. Manifest Ruimte voor ondernemen
De BZW en ZLTO vinden het van groot belang dat de stem van ondernemers doorklinkt in het nieuwe
provinciale bestuursakkoord. Daarom hebben deze werkgeversorganisaties de handen ineengeslagen. Dat heeft geleid tot dit manifest waarin de belangrijkste prioriteiten van Brabantse ondernemers worden geschetst. De innovatieve, krachtige en toonaangevende positie van Noord-Brabant wordt voor een groot deel door de kennisintensieve maakindustrie en het agrifood¬cluster bepaald. Alleen als ondernemers fysieke en economische ontwikkelruimte krijgen, worden de duurzame ambities van Noord-Brabant werkelijkheid.

Bekijk het manifest

42. Manifest Brainportregio
Met het oog op het nieuwe bestuursakkoord vraagt stichting Brainport steun van de provincie voor het inrichten en opschalen van ‘living lab’ initiatieven op haar innovatieve sterktes zoals Health, Energy en Mobility. Daarnaast wordt de provincie gevraagd prioriteit te geven aan structuurversterkende maatregelen op cruciale ‘enablers’ die deel uitmaken van de Brainport strategie. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen hier een actieve rol in vervullen.

Bekijk het manifest

43. Energieakkoord
De SER roept de provincie op te blijven werken aan de energietransitie en zich tegelijkertijd voor te bereiden op de ruimtelijke inpassingsvragen na 2020. De continue inzet van de provincie is hard nodig om het energiesysteem te verduurzamen en economische groei te realiseren.

Bekijk het manifest

44. Brief Bemiddeling verplaatsingen milieuhinderlijke bedrijven
Stichting SMW heeft tot doel, door bemiddeling tussen overheid en overheid, te bevorderen dat bedrijven die in een woonomgeving onwenselijk zijn, verplaatst kunnen worden. De stichting is in de loop der jaren betrokken geweest bij meer dan 150 projecten, waarvan er meer dan 100 geheel zijn uitgevoerd. De stichting stelt zich in haar bemiddeling onafhankelijk op.

Bekijk het manifest

45. Manifest Knooppunt Hooipolder
BZW en de gemeenten uit de regio Dongemond roepen de provincie op om samen (met het bedrijfsleven) te kijken hoe de nationale overheid kan worden verleid het knooppunt Hooipolder te ontdoen van stoplichten.
 
Bekijk het manifest

46. Manifest Agro- en foodsector
ZLTO geeft in haar manifest de stip op de horizon aan voor de nieuwe bestuursperiode. Dat in Brabant een gezonde primaire sector ontstaat, die in verbinding staat met haar directe omgeving en het agro-bedrijfsleven in de keten. Gerealiseerd moet worden dat dat er twee bewegingen bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling: 1. de ontwikkeling van concepten met toegevoegde waarde in de productieketens en 2. de ontwikkeling van lokaal draagvlak.

Bekijk het manifest

47. Manifest Impulsbeleid
Het manifest roept een nieuw bestuur op om een perspectief te schetsen voor het voorzieningenniveau van de middelgrote steden en dorpen. En dit perspectief in het bestuursakkoord te verankeren t.b.v. de wederopbouw van de Brabantse cultuur. Voorgesteld wordt om budget vrij te maken voor enkele pilots.
 
Bekijk het manifest

48. Brief Philharmonie Zuidnederland
In de brief wordt opgeroepen om rekening te houden met het meerjarenperspectief van Philharmonie Zuidnederland. Aan de onderhandelden partijen voor een nieuw bestuursakkoord wordt kenbaar gemaakt dat zonder voortzetting van de provinciale financiële steun na 2016 het orkest opnieuw zou moeten reorganiseren. De opgebouwde vruchtbare samenwerking met de culturele infrastructuur komt dan in gevaar.

Bekijk het manifest

49. Brief Bouwopgave Noord-Brabant
Bouwend Nederland wijst op de grote bouwopgave in Brabant zoals blijkt uit de bijgevoegde samenvatting van het Economische Instituut Bouwnijverheid ‘Investeren in Brabant’.

Bekijk het manifest

50. Manifest Noordoost Brabant werkt!
Netwerkorganisatie Noordoost Brabant Werkt, onderdeel van Agrifood Capital, vraagt de provinciale bijdrage aan de arbeidsmarktprogramma’s in de Brabantse regio’s te continueren. Noordoost Brabant stelt dat alleen door samenwerking, eendracht en duidelijke keuzes in de regio’s zelf en samen met andere regio’s in Zuid-Nederland het lukt de uitdagingen in de komende jaren effectief het hoofd te bieden.

Bekijk het manifest

51. Manifest Investeren in sociaal domein
De MOgroep roept provincie Noord-Brabant op te investeren in het sociaal domein. MOgroep wijst erop dat provincies Groningen en Flevoland laten zien dat het anders kan. Deze provincies nemen hun verantwoordelijkheid, bundelen succesvolle aanpakken en zorgen ervoor dat gemeenten leren van elkaars experimenten, fouten en successen. Zij zien de meerwaarde van verbinden. Thema’s als leefbaarheid, armoede, werkloosheid, vergrijzing, eenzaamheid en krimp zijn sociale vraagstukken die niet alleen op gemeentelijk niveau moeten worden aangepakt.

Bekijk het manifest

52. Manifest snelfietsroutes
De bestuurlijke kopgroep Bereikbaarheid en Mobiliteit Agrifood Capital vraagt provinciale support en middelen voor de realisatie van het snelfietsroutetracé Oss-Nistelrode-Uden en Uden-Veghel. Het is de ambitie om dit snelfietsroutetracé uiterlijk in 2020 te realiseren. Er Iigt nu een concreet plan op tafel, met veel draagvlak en volop ambitie om samen snelle slagen te maken.

Bekijk het manifest

53. Manifest De Kunst van Brabant
De Kunst van Brabant treedt namens bijna 80 culturele instellingen en culturele professionals op als gesprekspartner voor onder meer de kunst- en cultuursector in Noord-Brabant, beleidsmakers en politiek. Het manifest bevat een aantal aanbevelingen om de positie van kunst en cultuur in Noord-Brabant te verstevigen.

Bekijk het manifest

54. Manifest recreatiesector
De regiegroep Recreatie en Natuur roept op een aantal aanbevelingen mee te nemen in het nieuwe bestuursakkoord en de komende Statenperiode in het algemeen. De aanbevelingen hebben betrekking op het PAS-beleid, het niet achteraf belasten van legaal en bestaand gebruik, vaarroutenetwerken & waterrecreatie en de provinciale natuurregelgeving.

Bekijk het manifest

55. Manifest Wonen boven winkels en versterking binnensteden
De vereniging Wonen Boven Winkels Nederland roept de politiek op om, in het belang van de stedelijke kwaliteit, de stimulering van de kenniseconomie en het verwezenlijken van een specifiek woningaanbod, de leegstand van wonen boven winkels voortvarend met gemeenten aan te pakken en te stimuleren.

Bekijk het manifest

56. Europa
Het Huis van de Nederlandse provincies wijst de onderhandelaars voor een nieuw bestuursakkoord op het belang van de Europese dimensie ten aanzien van het provinciale beleid.

Bekijk het manifest

57. Transitie in de gebouwde omgeving
Bouwers, coöperaties, corporaties en gemeenten vragen de provincie mede te investeren in strategische onderdelen die cruciaal zijn voor het transitieproces naar energieneutrale woningen. D.w.z. projecten die ervoor gaan zorgen dat later een grootschalige uitrol van het Nul op de Meterconcept op gang komt. En die ervoor gaan zorgen dat dit proces later voorrolt zonder de blijvende steun van overheden.

Bekijk het manifest

58. Manifest Stop de braindrain
Het manifest roept op te investeren in initiatieven die hoogopgeleide jongeren en jonge vakspecialisten verbonden houden met de plattelandsgebieden en een ambitieuze studiecultuur creëren in deze gebieden. Met als doel de braindrain te stoppen, zodat de plattelandsgebieden economisch en sociaal vitaal blijven.

Bekijk het manifest

59. Retailagenda
Detailhandel Nederland maakt haar prioriteiten voor de komende bestuursperiode kenbaar: 1. Actualiseer de provinciale detailhandelvisie, 2. Laat gemeenten nieuwe detailhandel ontwikkelingen regionaal afstemmen, 3. Maak in krimpregio’s duidelijke keuzes voor winkelgebieden met een regionale functie, 4. Besteed in het detailhandelsbeleid aandacht aan innovatie (o.a. ruimte voor afhaalpunten en 5. Verricht provinciaal onderzoek naar o.a. winkelleegstand.

Bekijk het manifest

60. Manifest Watersport
Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond geeft in haar manifest richting aan de vraag hoe de watersport kan bijdragen aan de provinciale doelstellingen. Daarnaast is er een uitnodiging voor een ontmoeting op de Dag van de Watersport op 6 juni te ’s-Hertogenbosch.

Bekijk het manifest

61. Oogst jongerencampagne Statenverkiezingen
In de publiekscampagne voor de Statenverkiezingen van 18 maart jl. is een ‘jongerenapp’ gelanceerd waarmee jongeren het nieuwe provinciale bestuur hun agenda konden meegeven. De oogst van deze jongerencampagne is overzichtelijk op 2 A4’s weergegeven.

Bekijk het manifest

62. Manifest Brabant project
De Universiteit van Tilburg doet een voorstel voor het Brabant project, een bevolkingsstudie waarbij gezondheid en maatschappelijk relevante vraagstukken over een langere periode worden geëvalueerd. In dit onderzoek worden 10.000 zwangere vrouwen vanaf de conceptie, en de kinderen die geboren worden uit dit cohort, gevolgd.

Bekijk het manifest

63. Manifest Brabant voor techniek!
De vijf regionale Brabantse platforms voor techniek geven het advies om nu te beginnen met een gerichte bèta technische upgrade van de Brabantse beroepsbevolking.

Bekijk het manifest

64. Brief Verbeteringsmaatregelen Weststad I en II
Gemeente Oosterhout vraagt in haar brief aandacht voor het opknappen van bestaande bedrijventerreinen in West-Brabant en aan Weststad I en II in het bijzonder.

Bekijk het manifest

65. Brief Verbreding A2 Eindhoven-Weert
Gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Nederweert en Weert vragen aandacht voor het knelpunt op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Het is namelijk essentieel voor een verdere succesvolle ontwikkeling van de regio Brainport2020 Zuidoost Nederland om dit knelpunt eerder in het MIRT-projectenboek op te laten nemen. De gemeenten stellen voor om de A2 tussen Weert en Eindhoven op te nemen in het bestuursakkoord met het doel de verbreding in 2019 te realiseren.

Bekijk het manifest

66. Manifest metropoolregio Eindhoven
Metropoolregio Eindhoven zet zich als partner van/in Brainport sterk in voor verbinding tussen de gemeenten en de Brainportstrategie. Het manifest bevat diverse voorstellen voor de provincie op het terrein van economie, ruimte, mobiliteit en krachtig bestuur.

Bekijk het manifest

67. Brief aandachtspunten Moerdijk
In haar brief vestigt de gemeenteraad van Moerdijk de aandacht op een aantal onderwerpen waarvoor bijzondere aandacht wordt gevraagd. Met deze inbreng hoopt de gemeenteraad dat de onderhandelaars betrokken bij de vorming van een nieuw college van GS rekening willen houden met de belangen van de gemeente Moerdijk.

Bekijk het manifest

68. Brief Collectief particulier opdrachtgeverschap
Bouwen In Eigen Beheer BV wil met haar brief graag pleiten voor het behoud of voortzetting van het succesvolle CPO-fonds. De organisatie denkt dat het opheffen (c.q. niet voortzetten) van een dergelijke faciliteit tot een sterke afname van de in Brabant florerende CPO-bouw zal leiden.

Bekijk het manifest

 

69. Manifest Positie bedrijventerreinen en belang van parkmanagement
Stichting CLOK pleit ervoor dat een nieuw bestuur ook in de komende bestuursperiode de vinger aan de pols zal blijven houden voor goed structureel beheer van werklocaties. Parkmanagement vergt, naar de stellige mening van de stichting, bredere toepassing. Wij vragen u de stimulering van verdere invoering, of versterking van aanwezig parkmanagement, bij uw werkzaamheden te betrekken.

Bekijk het manifest

70. Aanpak voor verduurzamende bottom-up initiatieven
Het kernteam Tussenheid adviseert een nieuw college van GS zich bewust te zijn van de noodzaak van een ondersteuningsomgeving voor lokale en regionale verduurzamende initiatieven, waarbij de samenhang tussen ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten van het initiatief uitgangspunt is voor stimulering middels toepassing van regelgeving en het scheppen van financiële kaders.

Bekijk het manifest

71. Manifest CPO-regeling
Stichting Droomwonen Brabant heeft een aantal voorstellen die in overweging genomen kunnen worden voor aanpassing van de CPO-regeling.

Bekijk het manifest

72. Brief over De Ruit
De Eindhovense VVD maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals de noodzaak van de Ruit onder de aandacht te brengen.

Bekijk het manifest

73. Masterplan Agri Innovatie en Ondernemen
ZLTO en HAS Hogenschool hebben het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een Masterplan Agri Innovatie en Ondernemen in Zuid-Nederland waarvan een eerste proeve aan de formateur is aangeboden. Het masterplan berust op drie pijlers: 1. Herstel en versterk innovatie & ondernemerschap in de agrisector Zuid-Nederland passend bij het gewenste toekomstprofiel, 2. Vernieuwen door tegelijkertijd de besten beter te laten worden, de volgers te versnellen en alternatieven te bieden aan stoppers en 3. Inkruisen van sterke vernieuwing via dwars- en frisdenkers.

Bekijk het manifest

74. Suggesties verkeer en vervoer
De ANWB doet een aantal inhoudelijke suggesties die door de ANWB-leden in provincie Noord-Brabant belangrijk worden gevonden. De suggesties hebben betrekking op een betere verkeersveiligheid op de provinciale wegen, lagere opcenten motorrijtuigenbelasting en het beter benutten van recreatie en toerisme.

Bekijk het manifest

75. Manifest Keyport 2020
Keyport 2020 is een van de zes regio’s in de economische hotspot Brainport 2020 Zuidoost Nederland. Stichting Keyport 2020 vraagt de provincie om mogelijke investeringen in de verdere ontwikkeling van zowel de maakindustrie als ook de circulaire economy / biobased economy mede te ondersteunen.

Bekijk het manifest

76. Brief over De Ruit bij Veghel
Gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel wijzen op het belang van een goede verkeersoplossing voor Veghel en de regio. Van groot belang is dat de provinciale middelen van € 590 mln beschikbaar blijven voor De Ruit. Dit inclusief € 68 mln voor de oplossing bij Veghel en € 15 mln voor de N279 tussen Veghel en Gemert.

Bekijk het manifest

77. Kaart ‘Een dijk van een samenwerking’
De Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) wijst erop dat de opgaves en ambities uit het nieuwe Provinciaal Milieu en Water Plan (provincie) en de Waterbeheerplannen (waterschappen) alleen in gezamenlijkheid kunnen worden gerealiseerd als het toekomstig provinciebestuur ook voor de inrichting zijn bijdrage levert. Voor de periode 2016-2021 hebben de waterschappen € 90 mln begroot in de veronderstelling dat andere partijen, zoals de provincie, een vergelijkbaar bedrag beschikbaar stellen.

Bekijk het manifest

78. Manifest Benutting van wild
De Koninklijke Jagersvereniging vraagt in het bestuursakkoord op te nemen dat er ruimte moet blijven voor duurzame benutting, de basis en het bestaansrecht van de jacht in Nederland. Jacht uit oogpunt van duurzame benutting en zelfstandig belang zonder onnodige bureaucratie.

Bekijk het manifest

79. Manifest Dommelvallei
Namens alle ondertekenaars bevelen de portefeuillehouders gebiedsontwikkeling Dommelvallei het manifest ‘MozaïekBrabant voor Dommelvallei-gemeenten’ van harte aan als ondersteunende koers in het nieuwe Statenprogramma. In het manifest wordt de provincie gevraagd medewerking te verlenen d.m.v. experimenteerruimte en cofinanciering in pilots.

Bekijk het manifest

80. Mestverwerking regio Zuidoost-Brabant
De in het programma Agrofood en Leefomgeving samenwerkende gemeenten in Zuidoost-Brabant stellen voor met de coalitiepartners een ronde tafel gesprek te voeren over het realiseren van mestverwerkingscapaciteit.

Bekijk het manifest

81. Kunst en cultuur in Brabant
DOKe, de vereniging van Centra voor de Kunsten in Noord-Brabant, wil investeren om samen met de nieuwe coalitie de veel gehoorde waardering over de kunst en cultuur in de provincie minimaal op peil te houden en verder uit te bouwen.

Bekijk het manifest

82. Betere alternatieven voor de GOL
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (een gezamenlijk project van de provincie, gemeenten en het waterschap) bevindt zich op dit moment in een cruciale fase. De Stichting van Gol naar Beter, vraagt de huidige plannen te heroverwegen en daadwerkelijk te kiezen voor een duurzame en toekomst vaste ontwikkeling van de Oostelijke Langstraat.

Bekijk het manifest

83. Economisch belang van innovatie in de Agro&Food sector
REWIN vraagt, mede namens de regio West-Brabant, aandacht voor het economisch belang van de Agrofood sector in Brabant en de noodzaak om binnen deze sector innovatie te blijven ondersteunen en aanjagen.

Bekijk het manifest

84. Stuurgroep Dynamische Platteland
De stuurgroep wil dit voorjaar met het nieuwe college in overleg over de missie en ambitie van de stuurgroep, met als doel bestuurlijke afspraken te maken over de werkwijze waarop de stuurgroep haar adviesrol richting de provincie kan vormgeven.

Bekijk het manifest

85. Programma van Eisen aanbesteding OV
Metropoolregio Eindhoven heeft een aantal opmerkingen bij het maken van een definitief Programma van Eisen voor de Aanbesteding van het Openbaar Vervoer in Zuidoost Brabant.

Bekijk het manifest

Zie ook

Documenten en bestanden (83)

Open Links Sluit Links