In voorkomende gevallen kunnen de adviesorganen ook rechtstreekse advisering leveren aan Provinciale Staten.

Voorwaarden advies

GS (en eventueel dus PS) worden geacht alleen advies te vragen indien

  • zij daartoe wettelijk verplicht zijn
  • er intern onvoldoende expertise aanwezig is
  • er bij vraagstukken meerdere belangen spelen die de materie complex maken
  • zij het (vanwege een goede belangenafweging) nodig achten ‘de buitenwereld binnen te halen’

Adviesorganen

Adviesorganen voor extern uitgevoerde regelingen: