Kaart Brabantse Streeknetwerken

Om te kunnen inspelen op veranderingen en tegelijkertijd de concurrentiepositie van Brabant te behouden en te verstevigen, ziet de provincie regio’s als belangrijk schaalniveau. De provincie wil dan ook de aanwezige netwerkkracht in de regio’s optimaal benutten. De provincie denkt dat de al bestaande initiatieven binnen die regio‘s elkaar nog meer kunnen versterken, zodat de uitvoeringskracht en dus de realisatiekracht van de opgaven vergroot kan worden.

Ons bestuursakkoord stelt dat er een modern middenbestuur nodig is dat een vernieuwende impuls kan geven aan de voor Brabant zo kenmerkende samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen. Om kansen te benutten en doorbraken te realiseren moeten we maatschappelijk innoveren, samen nieuwe dingen uitproberen en durven experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen.

De provincie is daarom aan de slag gegaan met nieuwe manieren van samenwerken en doet dat met experimenten op 5 samenwerkingssporen. Binnen deze sporen staat het samen ontwikkelen, leren en werken aan de opgaven centraal. Doel is op diverse schaalniveaus efficiënter en effectiever te werken aan de maatschappelijke opgaven.

De 5 samenwerkingssporen

1. Versnellingsafspraken: dit is een nieuwe vorm van samenwerking waarbij in het college van GS per regio (Zuidoost, Noordoost, West en Midden) afspraken maakt om, waar nodig, versnelling te brengen in reeds uitgesproken ambities.

2. Ontwikkeldagen: experiment om met de regio op de programma’s Ruimte en Mobiliteit samen te gaan programmeren.

3. Brabantstad: verstevigen van de samenwerking tussen de 5 grootste steden en de provincie om de uitvoeringskracht op de gezamenlijke opgaven te versterken.

4. REOS: een ambitie en aanpak om te komen tot een gezamenlijke Ruimtelijk/Economische OntwikkelStrategie voor de Noordelijke Randstad, de Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven.

5. Streeknetwerken: het creëren van een nieuwe verhouding tot de triple helix samenwerkingen in subregio’s waarbij meer dan voorheen de opgaven centraal is komen te staan.

Links naar de streeknetwerken: