Europa wordt op dit moment geconfronteerd met een grote toestroom van vluchtelingen.  Er is veel discussie over de opvang van asielzoekers. Het beleid is voortdurend in ontwikkeling. De effecten van die nieuwe ontwikkelingen op de uitvoering van het beleid zijn nog niet duidelijk.

Hoe is de opvang van asielzoekers geregeld?

Het COA vangt asielzoekers op in opvangcentra en zorgt voor basisvoorzieningen. Het recht op opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, tot hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. Er zijn verschillende soorten opvang. Waar iemand woont is afhankelijk van de fase van zijn asielprocedure. Asielzoekers krijgen te maken met verschillende rechten en plichten.

Wat is de rol van de provincie bij de huisvesting van asielzoekers en statushouders?

De grote stroom vluchtelingen zorgt bij gemeenten voor veel dilemma’s en vraagstukken. De vraag naar huisvesting voor vergunninghouders die zijn gekoppeld aan gemeenten, wordt steeds groter. Ook is er nog steeds meer (nood)opvang voor asielzoekers nodig.

Noodopvang asielzoekers

Het Rijk, de gemeenten en het IPO hebben in november 2015 het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom afgesloten. Daarin hebben de gemeenten zich gecommitteerd aan een taakstelling voor noodopvang van asielzoekers. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vervult de Commissaris van de Koning, als Rijksorgaan, in samenspraak met de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s, een bemiddelende rol in het realiseren van extra (nood)opvang voor asielzoekers in onze provincie. De Commissaris van de Koning heeft hiertoe een Brabantse regietafel ingesteld.

Huisvesting statushouders

Daarnaast heeft de provincie een formele taak bij de huisvesting van vergunninghouders. Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel vergunninghouders genoemd, moeten geschikte woonruimte krijgen. De gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht hiervoor te zorgen. De provincie ziet erop toe dat dit daadwerkelijk gebeurt. De provincie is dus verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht op de 66 gemeenten in Noord-Brabant.

Motie Provinciale Staten

Het provinciebestuur voelt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren in het actuele vraagstuk, binnen de kaders van het regeringsbeleid. Op 18 september 2015 namen Provinciale Staten de motie ‘Brabant neemt haar verantwoordelijkheid’ aan. Daarin vragen de staten aan Gedeputeerde Staten om bij te dragen in de opvang en huisvesting van asielzoekers.