De gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht hiervoor te zorgen. De provincie ziet erop toe dat dit daadwerkelijk gebeurt. De provincie is dus verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht op de 66 gemeenten in Noord-Brabant.

Wie bepaalt hoeveel vergunninghouders in gemeenten komen wonen?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht elk half jaar een aantal verblijfsgerechtigden te huisvesten, de zogenaamde taakstelling. Gemeenten geven daar samen met woningcorporaties invulling aan. De Rijksoverheid bepaalt per gemeente de taakstelling. Deze hangt af van het aantal inwoners van een gemeente en het verwachte aantal verblijfsgerechtigden. Bekijk de status van de taakstelling per gemeente op de kaart.

Voldoen gemeenten in Brabant aan deze taakstelling?

In 2016 moeten in Noord-Brabant ongeveer 6.000 statushouders huisvesting krijgen. Op de website van het platform Opnieuw Thuis kunt u per provincie en per gemeente zien wat de actuele stand van zaken is.

Hoe houdt de provincie toezicht?

Als een gemeente onvoldoende verblijfsgerechtigden gehuisvest heeft, voeren Gedeputeerde Staten overleg met Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Er worden dan afspraken gemaakt over hoe de gemeente alsnog aan de verplichting kan voldoen.

Wat kan de provincie doen om gemeenten te helpen met hun taakstelling, nu het aantal asielzoekers oploopt?

De provincie heeft de taak om samen met de gemeenten te zorgen voor een evenwichtige opbouw van de woningmarkt. Aan deze rol geven wij invulling via de Regionale Agenda’s Wonen die wij regelmatig met de gemeenten bespreken in de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO’s).
Vanwege de grotere toestroom zoeken gemeenten naar creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door leegstaand vastgoed, zoals kantoren, om te bouwen tot (tijdelijke of meer permanente) woonruimten. Ook de provincie beschikt over vastgoed op diverse locaties. Als deze gebouwen mogelijk een oplossing kunnen bieden voor een gemeente, gaan we daarover met de gemeente in gesprek. De keuze om een opvanglocatie te starten zal altijd in samenwerking en nauw overleg met gemeenten plaatsvinden.

De Provinciale Raad Gezondheid, Provinciale Omgevingscommissie en de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant schreven een adviesrapport over hoe Brabant gestructureerde en adequaat kan anticiperen op de vluchtelingenproblematiek. Het adviesrapport 'Uit verre landen: vluchtelingen in een gastvrij Brabant' werd op 2 december 2015 aangeboden aan de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk.