Eind 2015 verscheen het bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Nuenen c.a.. Daarin werd geconcludeerd dat de bestuurskracht van de gemeente matig is. Belangrijke redenen hiervoor zijn ambtelijk kwetsbaarheid - zo was de kwaliteit van de planning en control onvoldoende - maar ook het samenspel tussen het college en de raad.

De gemeenteraad van Nuenen besloot 17 november 2016 aan de hand van dit rapport een voorkeur uit te spreken voor bestuurlijke fusie. Ook de door de provincie ingestelde adviescommissie Demmers kwam tot de conclusie dat een bestuurlijke fusie nodig was om Nuenen écht toekomstbestendig te maken. Afgesproken werd dat de gemeenteraad van Nuenen vóór 1 juli 2017 een fusiepartner zou kiezen. Op 29 juni 2017 werd echter duidelijk dat de gemeenteraad te verdeeld was om een keuze te maken en het niet was gelukt om een fusiepartner te benoemen. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur hebben Gedeputeerde Staten besloten het fusieproces over te nemen door een zogeheten artikel 8 Wet algemene regels herindeling (arhi) procedure te starten. Op deze pagina komt u meer te weten over het arhi-proces.  

Open overleg

Op 11 juli hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd dat vanaf 15 augustus het open overleg start met de gemeenten Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel. Dit is een open overleg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit open overleg is erop gericht om samen met deze drie gemeenten te verkennen of in het belang van de inwoners van deze gemeenten gekomen kan worden tot een duurzame en bestuurskrachtige oplossing in regionaal perspectief, die op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. In het najaar van 2017 hebben gesprekken met colleges en raden van de drie betrokken gemeenten plaatsgevonden. Gedeputeerde Staten hebben het bureau B&A opdracht gegeven om tot medio januari 2018 in het kader van het open overleg gesprekken te voeren met een aantal partijen in het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven in Nuenen en omgeving.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten het onderzoeksbedrijf Dimensus de opdracht gegeven om begin december een enquête te houden onder 2.000 inwoners van Nuenen ca. dat een representatief beeld geeft van hoe de inwoners aankijken tegen de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. 

Belangrijke documenten

 • Brief GS Nadere verkenning twee fusievarianten
 • Verslag informatiebijeenkomst 28 augustus 2017 
 • Brief GS start procedure voor herindeling van Nuenen
 • Brief GS stand van zaken 2016
 • Brabantse Bestuursscan gemeente 
 • Oproep provincie 
 • www.nuenen.nl
 •  

  Zie ook

  Documenten en bestanden (1)

  Open Links Sluit Links