Dat staat in de Perspectiefnota 2017 die GS aan Provinciale Staten hebben aangeboden.

De perspectiefnota geeft richting aan het provinciaal beleid voor het komend jaar. Daarin vragen GS opdracht aan PS om voor een aantal onderwerpen nieuw beleid te ontwikkelen of beleid bij te stellen:
 • een verkenning naar sturingsmogelijkheden voor duurzaam bodembeheer, vanwege de achteruitgang van bodemkwaliteit door intensieve landbouw;
 • aanpassing van het woningbouwbeleid, om versnelling van de woningbouw te stimuleren en leegstaand vastgoed waar mogelijk te benutten voor woningen;
 • groeifinanciering voor het MKB met inzet van Europees en Brabants geld;
 • een servicepunt transitie veehouderij waar boeren terecht kunnen met vragen over de transitie, staldering, asbest, financiering en emissiemaatregelen;
 • het voorbereiden van het mobiliteitsbeleid op de toekomst, inspelend op ontwikkelingen als de zelfrijdende auto en ‘mobiliteit als dienst’;
 • verkenning van opgaven die ontstaan door de digitalisering van economie en samenleving.

Onder het motto ‘eerst beleid, dan geld’, worden financiële middelen in de begroting gereserveerd nadat het nieuwe beleid is uitgewerkt en vastgesteld.

‘Volop beweging in Brabant’

De perspectiefnota bevat dit jaar een ‘midterm review’. Daarin verantwoorden GS wat halverwege de bestuursperiode de stand van zaken is van alle afspraken uit het bestuursakkoord. “Er is volop beweging in Brabant. De economie groeit sneller dan het Nederlands gemiddelde, de werkloosheid daalt en de koopkracht stijgt en we maken meters op gebied van onze maatschappelijke opgaven, zoals een circulaire economie, duurzame en slimme mobiliteit, de energietransitie en duurzame landbouw,” licht gedeputeerde Erik van Merrienboer toe. “We doen dat op een andere manier dan in het verleden: als provincie willen wij niet langer alleen het beleid bepalen en de middelen leveren om beleid te realiseren. We kiezen voor samenwerking, inspelend op initiatieven uit de samenleving.”

Zuinig op reserves

De financiële positie van de provincie is gezond: inkomsten en uitgaven zijn ook op langere termijn in balans, ondanks de lage rentestand die van invloed is op de inkomsten uit beleggingen. Er is – hoewel minder ruim dan in voorgaande bestuursperioden – nog voldoende financiële ruimte voor het huidige en volgende provinciebestuur om in te kunnen blijven spelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen, die zich bijvoorbeeld kunnen aandoen bij een nieuw kabinet.

Provinciale Staten bespreken de Perspectiefnota op 21 april a.s.. De perspectiefnota is samengevat in een infographic op www.brabant.nl/perspectiefnota.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.