In het warmteplan maakt de provincie duidelijk hoe zij een duurzame Brabantse warmtevoorziening voor zich ziet. Afhankelijk van de sector draagt ze daarvoor verschillende oplossingen aan. Voor de industrie die behoefte heeft aan warmte op hoge temperatuur ziet de provincie vooral een oplossing in het terugdringen van de vraag. Procesinnovaties moeten dat mogelijk maken. De overgebleven vraag naar hoge temperatuurwarmte kan dan voor een klein gedeelte worden ingevuld met biomassa en biogas. Voor gebouwen, de tuinbouw en bedrijven waar er een vraag is naar lage temperatuurwarmte, ziet de provincie vooral een oplossing in isoleren. Daarnaast kunnen deze sectoren voor hun warmtevraag gebruikmaken van (pure) restwarmte van de industrie, geothermie, warmte- en koude opslag en zonnewarmte.

Restwarmte

Een van de oplossingen waar de provincie op aanstuurt, is het gebruik van restwarmte. Restwarmte is de warmte die vrijkomt bij elektriciteitsopwekking en bij veel industriële processen. Deze warmte wordt doorgaans ongebruikt afgevoerd, maar kan ook nuttig ingezet worden bij andere processen. Zo wordt flink bespaard op fossiele brandstoffen. Om restwarmte te kunnen vervoeren, zijn warmtenetten nodig. De aanleg van warmtenetten is van economisch belang: het is een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde voor nieuwe bedrijven. Daarom stelt de provincie een subsidie in.

Geothermie

Naast restwarmte ziet de provincie ook een mogelijkheid in het gebruik van geothermie. Geothermie is de warmte van de aarde. Deze warmte bevindt zich op zo’n 1500 tot 4000 meter diepte en kan gebruikt worden als duurzame energiebron. Door het warme water omhoog te pompen, kunnen bijvoorbeeld woningen en kassen worden verwarmd. Om de mogelijkheden van geothermie in Brabant te onderzoeken heeft de provincie in april 2016 een Green Deal ondertekend met een groot aantal stakeholders.

Concrete projecten

Om warmtebesparing en duurzame warmte-opwekking mogelijk te maken, werkt de provincie aan zes concrete projecten die zij op de korte termijn wil realiseren. Dit doet zij met verschillende partners. Samen zetten zij in op de ontwikkeling van geothermie, Nul op de meter woningen, de ontwikkeling van Energyweb XL, de verduurzaming van Amernet, het afstellen van installaties in de utiliteitsbouw, het verscherpen van de vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Zie ook