Haven Moerdijk

De metingen zijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant verricht bij industriegebied Antwerpen en industrieterrein Moerdijk.

Geanalyseerde meetgegevens

Meten alleen is niet voldoende om de invloed van de industriegebieden op de luchtkwaliteit vast te stellen. Daarvoor zijn aanvullende analyses noodzakelijk. De meetresultaten worden vergeleken met resultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van het meetnet van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) in België. Vandaar dat tussen de metingen en publicatie van de analyserapporten enige tijd verstrijkt. In de rapporten staan de gemeten concentraties van stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en benzeen.

De belangrijkste conclusies uit de metingen zijn dat op alle meetlocaties in Noord-Brabant de jaargemiddelden concentraties in 2015 en 2016 van de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en benzeen (C6 H6)voldoen aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer en nemen licht af.

Industrieterrein Moerdijk

Voor alle gemeten stoffen is het aandeel, wat afkomstig is van het industrieterrein, op de woonkern in Moerdijk in 2015 en 2016 nagenoeg gelijk ten opzichte van voorgaande jaren. Het aandeel van het industrieterrein is het hoogst in Moerdijk, gevolgd door Zevenbergen en het laagst in Klundert. Dit is in lijn met de heersende windrichting. Vanaf 2016 zijn de resultaten van een meetstation bij Strijensas bij de studie naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk betrokken.

Industriegebied Antwerpen

De invloed van het industriegebied op de luchtkwaliteit op de woonkernen van Ossendrecht en Woensdrecht in 2015 en 2016 komt overeen met die van voorgaande jaren. Het industriegebied van Antwerpen draagt niet meetbaar bij aan de concentratie van fijn stof in Ossendrecht en Woensdrecht. Het aandeel van NO2 is het grootst in Woensdrecht gevolgd door Ossendrecht. Vanaf 2016 is meetstation Woensdrecht niet meer bij de studie van de invloed van industriegebied Antwerpen betrokken.
 

Luchtkwaliteit website en App

Op initiatief van I & M, RIVM, GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg en Noord-Brabant (OMWB) is een website ontwikkeld die de gemeten luchtkwaliteit toont op circa 75 locaties, inclusief Moerdijk en Ossendrecht, in Nederland (http://www.luchtmeetnet.nl). De resultaten zijn ook beschikbaar via de app 'Mijn luchtkwaliteit' voor smartphonegebruikers. Mensen met luchtwegklachten kunnen zich laten waarschuwen als een concentratie boven een zelf ingestelde alarmwaarde uitkomt. De app is beschikbaar voor iPhone en iPad in de iTunes store, voor Android smartphones bij Google Play.

Zie ook