Dan zijn er excursies in de Noordpolder bij Ossendrecht en in de Lage Vuchtpolder bij Breda. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Excursie Noordpolder

Om 10.00 uur en om 13.00 uur starten er wandelingen vanuit Ossendrecht in de Noordpolder onder leiding van gidsen van Natuurmonumenten, IVN en het waterschap. Bezoekers krijgen meer informatie over de uitgevoerde werkzaamheden, de effecten op de natuur en de leefomgeving voor bijzondere planten en dieren. Zo werkte waterschap Brabantse Delta de afgelopen tijd aan behoud en herstel van rietlanden, kreken en moerassen. Er kwam 200 hectare nieuwe natuur bij. Voor meer informatie en aanmelden zie: Brabantsedelta.nl

Excursie Lage Vuchtpolder

In de Lage Vuchtpolder bij Breda start om 14:45 uur een excursie waarin natuurboer Emiel Anssems vertelt over het natuurbeheer met zijn brandrode runderen. Ook hoort u meer over het watersysteem in dit gebied. In de Lage Vuchtpolder realiseerde Staatsbosbeheer 80 hectare nieuwe natuur en zorgde voor een verbinding tussen de waterzuivering ‘Waterakkers’ en het natuurgebied. Daarnaast werden 2 ‘redoutes’ (verschansingen) nagebouwd, die de geschiedenis van de 80-jarige oorlog zichtbaar maken. Meer informatie zie: Staatsbosbeheer.nl

Natuurnetwerk Brabant

In totaal voegden beide projecten 280 hectare nieuwe natuur toe aan het Natuurnetwerk Brabant.

Schoon water

In beide projecten speelt water een cruciale rol. In de Noordpolder wordt zuiver grondwater dankzij het project nu langer vastgehouden. Dat is gunstig voor de natuur. Ook is er meer ruimte voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater. Dit voorkomt wateroverlast bij veel neerslag. In de Lage Vuchtpolder zorgt de verbinding tussen het natuurgebied en de uit 2013 stammende natuurlijke waterzuivering ‘Waterakkers’ ervoor dat er alleen nog gezuiverd water in het natuurgebied terecht komt.

Samen met de boer

Bijzonder is dat beide projecten in nauwe samenwerking met een agrariër werden uitgevoerd. In de Noordpolder werkte boer Cees de Jong samen met Waterschap Brabantse Delta aan de inrichting van vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland op zijn grondgebied. In de Lage Vuchtpolder is natuurboer Emiel Anssems betrokken bij de uitvoering en het toekomstig beheer. Gedeputeerde Van den Hout is enthousiast over deze samenwerking: “Deze projecten laten zien dat natuurontwikkeling kansen schept voor agrarisch ondernemers die zelf natuur willen maken en beheren. Die beweging willen we ook graag op andere plekken in Brabant stimuleren. We nodigen agrariers, maar ook bedrijven, gemeenten en particulieren uit om hiermee aan de slag te gaan. Het Groen Ontwikkelfonds van de provincie kan daarbij ondersteunen.”

Rol provincie

Beide projecten kwamen tot stand met financiële steun van de provincie Noord-Brabant. De Natte Natuurparel in de Lage Vuchtpolder vormde het sluitstuk van een 16 jaar lange gebiedsontwikkeling. Naast provincie droegen ook het Rijk, waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en Staatsbosbeheer hieraan bij. In totaal werd een bedrag van 5 miljoen in het gebied geïnvesteerd. Daarvoor kwamen er paden, bruggen en ommetjes en werden natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en recreatie versterkt. Met als resultaat een duurzame verbinding van de stad Breda met het omringende buitengebied.